Muovijäte: Eurooppalainen strategia maapallon, kansalaisten ja yritysten hyväksi

Muovijäte: Eurooppalainen strategia maapallon, kansalaisten ja yritysten hyväksi

Tänään hyväksytty ensimmäinen Euroopan laajuinen muovistrategia on askel siirtymisessä kohti kiertotaloutta.

Tiistaina 16. tammikuuta 2018

Tarkoituksena on suojella ympäristöä muoviroskalta ja samalla edistää kasvua ja innovointia. Näin haasteet muutetaan myönteiseksi toimintaohjelmaksi Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Liiketaloudellisesti on erittäin perusteltua muuttaa tapaa, jolla tuotteita suunnitellaan, tuotetaan, käytetään ja kierrätetään EU:ssa. Ryhtymällä johtamaan tätä siirtymää EU luo uusia investointimahdollisuuksia ja työpaikkoja. Uusien suunnitelmien mukaan kaikkien EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vähennetään kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta ja rajoitetaan mikromuovien tarkoituksellista käyttöä.

Kestävästä kehityksestä vastaava komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermansvaroittaa, että jollemme muuta muovin tuotanto- ja käyttötapojamme, meressä on vuonna 2050 enemmän muovia kuin kaloja. ”Meidän on pysäytettävä muovin kulkeutuminen veteen, ruokaan ja elimistöömme. Ainoa kestävä ratkaisu on vähentää muovijätteen määrää lisäämällä muovin kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Tähän haasteeseen kansalaisten, teollisuuden ja hallitusten on tartuttava yhdessä. EU:n muovistrategialla pyritään myös uuteen ja nykyistä kestävämpään liiketoimintamalliin. Meidän on investoitava innovatiivisiin uusiin tekniikoihin, joilla suojellaan kansalaisia ja ympäristöä ja säilytetään samalla yritysten kilpailukyky”, jatkaa Timmermans.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kertoo, että muovistrategialla luodaan perusta uudelle kierrätysmuovitaloudelle ja ohjataan siihen investointeja. ”Näin vähennämme roskaantumista maalla, merellä ja ilmassa ja luomme samalla uusia innovaatiomahdollisuuksia, kilpailukykyä ja laadukkaita työpaikkoja. Euroopan teollisuudella on nyt erinomainen tilaisuus ottaa itselleen maailmanlaajuinen johtoasema uuden teknologian ja materiaalien alalla Myös kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja ympäristön hyväksi. Tämä on kaikkien etu”, toteaa Katainen.

Euroopassa tuotetaan joka vuosi 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, mutta alle 30 prosenttia siitä kerätään kierrätykseen. Maailmanlaajuisesti muovit muodostavat 85 prosenttia rannoilla olevista roskista. Muovit kulkeutuvat jopa keuhkoihimme ja ruokapöytiimme, eikä ilmassa, vedessä ja ruoassa olevien mikromuovien vaikutuksista terveyteemme ole tietoa. EU:n laajuinen muovistrategia perustuu komission aikaisempaan työhön ja pureutuu suoraan ongelman ytimeen.

Tänään esitelty muovistrategia tulee muuttamaan tavan, jolla tuotteita suunnitellaan, tuotetaan, käytetään ja kierrätetään EU:ssa. Tällä hetkellä muoveja tuotetaan, käytetään ja poistetaan käytöstä tavalla, jolla kierrätyksen tarjoamat taloudelliset hyödyt jäävät liian usein hyödyntämättä. Tämä tuhoaa ympäristöä. Tavoitteena on suojella ympäristöä ja samalla luoda perusta uudelle muovitaloudelle, jossa tuotteiden suunnittelu ja tuotanto noudattavat uudelleenkäytön, korjaamisen ja kierrättämisen tarpeita ja kestävämpiä materiaaleja kehitetään.

Euroopalla on parhaat edellytykset johtaa tätä siirtymää. Tämä lähestymistapa synnyttää uusia innovointimahdollisuuksia, kilpailukykyä ja työpaikkoja. Osana muovistrategiaa komissio otti käyttöön seurantapuitteet, joihin kuuluu 10 avainindikaattoria. Ne kattavat kierron jokaisen vaiheen ja mittaavat EU:n ja jäsenvaltioiden edistymistä kiertotalouteen siirtymisessä.

Uuden strategian puitteissa Euroopan unionin tavoitteena on

  • tehdä kierrätyksestä kannattavaa yrityksille: Laaditaan uudet pakkauksia koskevat säännöt, jotka parantavat markkinoilla käytettyjen muovien kierrätettävyyttä ja lisäävät kierrätetyn muovin kysyntää. Talteen kerätyn muovin määrän kasvaessa on perustettava parempia ja suurempia kierrätyslaitoksia ja luotava parempi, standardoitu järjestelmä jätteiden erilliskeräykselle ja -käsittelylle EU:ssa. Näin säästetään noin 100 euroa kerättyä tonnia kohti. Lisäarvon noustessa muoviteollisuudesta tulee kilpailukykyisempi ja joustavampi.
  • vähentää muovijätteen määrää: Eurooppalainen lainsäädäntö on jo johtanut muovipussien käytön merkittävään vähentymiseen useissa jäsenvaltioissa. Uusien suunnitelmien kohteena ovat kertakäyttöiset muovituotteet ja kalanpyydykset, niitä koskevien kansallisten tiedotuskampanjoiden tukeminen ja uusien EU:n laajuisten sääntöjen tarpeen määrittäminen sidosryhmien kuulemisen ja näytön perusteella. Lisäksi komissio aikoo ryhtyä toimiin mikromuovien käytön rajoittamiseksi tuotteissa ja vahvistaa standardit biohajoaville ja kompostoitaville muoveille.
  • lopettaa merten roskaantuminen: Satamien vastaanottolaitteita koskevilla uusilla säännöillä puututaan merellä syntyvään meriroskaan. Erilaisin toimenpitein on tarkoitus varmistaa, että laivoilla syntyvää tai merellä kerättyä jätettä ei jätetä mereen vaan se tuodaan maihin ja käsitellään asianmukaisesti. Lisäksi on tarkoitus pienentää satamien, laivojen ja toimivaltaisten viranomaisten hallinnollista taakkaa.
  • edistää investointeja ja innovointia: Komissio antaa jäsenvaltioiden viranomaisille ja eurooppalaisille yrityksille ohjeistusta muovijätteen minimoimisesta sen syntylähteellä. Innovoinnin tukemista lisätään: älykkäämpien ja kierrätettävämpien muovimateriaalien kehittämistä tullaan rahoittamaan 100 miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on tehostaa kierrätysprosesseja ja jäljittää ja poistaa vaarallisia aineita ja kontaminantteja kierrätysmuoveista.
  • kannustaa muutokseen kaikkialla maailmassa: Euroopan unioni tekee omat läksynsä mutta samalla yhteistyötä kumppanien kanssa ympäri maailman löytääkseen maailmanlaajuisia ratkaisuja ja kehittääkseen kansainvälisiä standardeja. EU myös jatkaa toisten tukemista mm. osallistumalla Gangesin puhdistamiseen Intiassa.

Seuraavat vaiheet

Tänään ehdotettu uusi direktiivi satamien vastaanottolaitteista menee seuraavaksi Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon hyväksyttäväksi.

Komissio esittää kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan ehdotuksen myöhemmin vuonna 2018 paremman sääntely vaatimusten mukaisesti.

Sidosryhmillä on 12. helmikuuta 2018 saakka aikaa osallistua parhaillaan käynnissä olevaan julkiseen kuulemiseen.

Komissio aloittaa pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin tarkistusta koskevan työn ja laatii jätteiden erilliskeräystä ja -käsittelyä koskevat ohjeet ennen vuotta 2019.

Täydellinen luettelo toimenpiteistä on muovistrategian liitteessä täällä.

Tausta

Muovistrategian on vuoden 2015 kiertotalouspaketin hengessä laatinut työryhmä, jossa olivat mukana komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä komissaarit Karmenu Vella ja Elżbieta Bieńkowska. Monet muutkin komissaarit osallistuivat paketin laatimiseen ja auttoivat määrittämään laajan joukon politiikan aloja kattavat tehokkaimmat toimenpiteet.

Kollegio hyväksyi tänään seuraavat aloitteet:

  • Tiedonanto muovien asemaa kiertotaloudessa koskevasta eurooppalaisesta strategiasta
  • Tiedonanto kemikaalien, tuotteiden ja jätteiden keskinäisistä yhteyksistä
  • Kiertotalouden seurantapuitteet
  • Uusi direktiivi satamien vastaanottolaitteista

Ne täydentyvät kriittisiä raaka-aineita ja okso-muoveja koskevilla raporteilla.

Euroopan komissio hyväksyi 2. joulukuuta 2015 kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, johon tämänpäiväiset toimenpiteet kuuluvat.

Muovistrategia edistää konkreettisesti vuoden 2030 kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

EU on jo ryhtynyt toimiin ja vaatinut jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä muovikassien kulutuksen vähentämiseksi sekä merten roskaantumisen seuraamiseksi ja vähentämiseksi.

Tulevaisuudessa avautuu merkittäviä näkymiä maailmanlaajuisen innovatiivisen kierrätysmuoviteollisuuden kehittämiselle.

Lisätietoja

Muovijäte: Eurooppalainen strategia maapallon, kansalaisten ja yritysten hyväksi IP-18-5_FI.pdf - 62 KB

Lisäaineistoa ja -tietoja saat tämän lehdistötiedotteen englanninkielisestä versiosta.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO