Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri

Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri

Den första EU-strategin för plast, som antas idag, är en del av övergången till en mer cirkulär ekonomi.

Tisdag 16 januari 2018

Den kommer att skydda miljön från plastföroreningar och samtidigt främja tillväxt och innovation, samt vända ett problem till en positiv agenda för Europas framtid. Det finns starka ekonomiska argument för att förändra hur produkter utformas, tillverkas, används och återvinns i EU, och genom att ta ledningen i denna övergång kommer vi att skapa nya investeringsmöjligheter och arbetstillfällen. Enligt de nya planerna ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030, förbrukningen av plast för engångsbruk minskas och avsiktlig användning av mikroplaster begränsas.

– Om vi inte ändrar vårt sätt att producera och använda plast kommer det att finnas mer plast än fisk i våra hav 2050, säger förste vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för hållbar utveckling. Vi måste förhindra att plast hamnar i vårt vatten, vår mat och till och med i våra kroppar. Den enda långsiktiga lösningen är att minska plastavfallet genom ökad återvinning och återanvändning. Det är en utmaning som medborgare, näringsliv och stater måste ta itu med tillsammans. Med EU:s plaststrategi får vi också en ny och mer cirkulär affärsmodell. Vi behöver investera i innovativ ny teknik som tryggar våra medborgares säkerhet och vår miljö och samtidigt upprätthålla vår industris konkurrenskraft.

– Med vår plaststrategi lägger vi grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast och stimulerar till investeringar i den, säger vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Detta kommer att bidra till att minska plastavfallet i mark, luft och hav och samtidigt skapa nya möjligheter för innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen av hög kvalitet. Detta är ett utmärkt tillfälle för europeisk industri att bli världsledande i ny teknik och nya material. Konsumenterna får möjlighet att göra medvetna val som gynnar miljön. Det är verkligen något alla vinner på.

Europas befolkning genererar varje år 25 miljoner ton plastavfall, men mindre än 30 % samlas in för återvinning. I hela världen är 85 % av skräpet på stränder plast. Plasten når även människors lungor och middagsbord, med mikroplast i luft, vatten och livsmedel, med okänd påverkan på hälsan. Med utgångspunkt i kommissionens tidigare arbete kommer den nya EU-strategin för plast att ta tag i problemet utan omsvep.

Dagens plaststrategi kommer att förändra det sätt på vilket produkter utformas, tillverkas, används och återvinns i EU. Med det sätt på vilket plast för närvarande framställs, används och kastas bort misslyckas man alltför ofta med att fånga upp de ekonomiska fördelarna med en mer cirkulär strategi. Det skadar miljön. Målet är att skydda miljön och samtidigt lägga grunden för en ny plastekonomi, där man vid utformning och produktion helt och hållet tar hänsyn till behoven av återanvändning, reparation och återvinning och mer hållbara material utvecklas.

Europa är bäst lämpat att leda denna övergång. Detta tillvägagångssätt kommer att medföra nya möjligheter för innovation, konkurrenskraft och nya jobb. Med plaststrategin har kommissionen infört en övervakningsram bestående av tio nyckelindikatorer som täcker varje fas i cykeln och som ska mäta framstegen mot övergången till en cirkulär ekonomi på EU-nivå och nationell nivå.

Enligt den nya strategin kommer Europeiska unionen att göra följande:

  • Göra återvinning lönsamt för företag. Nya förpackningsbestämmelser ska tas fram för att förbättra möjligheterna till återvinning av plast som används på marknaden och öka efterfrågan på återvunnen plast. När mer plast samlas in bör förbättrade och större återvinningsanläggningar införas, tillsammans med ett bättre och standardiserat system för separat insamling och sortering av avfall i hela EU. Detta kommer att leda till besparingar på cirka hundra euro per ton som samlats in. Det kommer också att skapa större mervärde för en mer konkurrenskraftig och tålig plastindustri.
  • Begränsa plastavfallet. Europeisk lagstiftning har redan lett till en betydande minskning av användningen av plastpåsar i flera medlemsstater. De nya planerna kommer nu att inriktas på annan plast för engångsanvändning och på fiskeredskap, samt stödja nationella informationskampanjer och fastställa omfattningen av nya EU-regler som ska föreslås 2018 på grundval av samråd med berörda parter och fakta. Kommissionen kommer också att vidta åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter och för märkning av biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster.
  • Stoppa nedskräpningen till havs. Nya regler om mottagningsanordningar i hamn ska tackla problemet med havsbaserat marint skräp, med åtgärder för att säkerställa att avfall som genereras på fartyg eller samlas in till havs inte lämnas kvar utan tas med till land och hanteras där. Här ingår också åtgärder för att minska den administrativa bördan för hamnar, fartyg och behöriga myndigheter.
  • Driva på investeringar och innovation. Kommissionen kommer att erbjuda vägledning för nationella myndigheter och europeiska företag om hur man kan minimera plastavfallet vid källan. Stödet till innovation kommer att ökas med ytterligare 100 miljoner euro för finansiering av utvecklingen av smartare och mer återvinningsbara plastmaterial, vilket kommer att göra återvinningsprocesserna mer effektiva, och för spårning och avlägsnande av farliga ämnen och föroreningar från återvunnen plast.
  • Främja förändringar i hela världen. Allt eftersom Europeiska unionen gör sin egen hemläxa kommer vi också att samarbeta med partner runt om i världen för att ta fram globala lösningar och utveckla internationella standarder. Vi kommer också att fortsätta att stödja andra, som vi har gjort med saneringen av floden Ganges i Indien.

Nästa steg

Förslaget till det nya direktivet om mottagningsanordningar i hamn som läggs fram idag kommer nu att gå vidare till Europaparlamentet och rådet för antagande.

Med hänsyn till kraven på bättre lagstiftning kommer kommissionen att lägga fram förslaget om plast för engångsbruk senare under 2018.

Berörda parter kan bidra till det pågående offentliga samrådet till och med den 12 februari 2018.

Kommissionen kommer att inleda arbetet med revideringen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall och utarbeta riktlinjer för separat insamling och sortering av avfall som ska utfärdas under 2019.

För en fullständig förteckning över åtgärder och tidsplaner för dessa, se bilagan till plaststrategin här.

Bakgrund

Plaststrategin har, i linje med 2015 års paket om cirkulär ekonomi, utarbetats av en projektgrupp bestående av förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Jyrki Katainen och kommissionärerna Karmenu Vella och Elżbieta Bieńkowska. Många andra kommissionärer deltog också i förberedelserna och hjälpte till att kartlägga de mest effektiva verktygen som täcker ett brett spektrum av politikområden.

De initiativ som antas av kollegiet i dag är följande:

  • Ett meddelande om en strategi för plast i en cirkulär ekonomi.
  • Ett meddelande om sambandet mellan kemikalier, produkter och avfall.
  • En övervakningsram för den cirkulära ekonomin.
  • Ett nytt direktiv om mottagningsanordningar i hamn.

De kompletteras av rapporten om råvaror av avgörande betydelse och rapporten om plaster som kan brytas ned genom oxidation.

Europeiska kommissionen antog ett ambitiöst paket om cirkulär ekonomi den 2 december 2015, som dagens åtgärder är en del av.

Plaststrategin kommer också att ge ett konkret bidrag till uppnåendet av 2030 års mål för hållbar utveckling och målen i Parisavtalet om klimatförändring.

EU har redan tagit stora steg genom att fastställa krav på medlemsländerna att anta åtgärder för att minska förbrukningen av plastpåsar och övervaka och minska mängden marint skräp.

Vidare finns det också stora möjligheter att utveckla en innovativ cirkulär plastindustri globalt.

Ytterligare information

MPEG-DASH Playground MPEG-DASH Playground Plastavfall: En europeisk strategi för att skydda planeten, försvara våra medborgare och skapa möjligheter för vår industri IP-18-5_SV.pdf - 53 KB

För mer material och information, besök den engelska versionen av detta pressmeddelande.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO