Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a našich občanov a posilnenie európskeho priemyslu

Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a našich občanov a posilnenie európskeho priemyslu

Dnes bola po prvýkrát prijatá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva.

Utorok, 16. januára 2018

Bude chrániť životné prostredie pred znečistením plastmi a zároveň podporovať rast a inovácie a výzvy tak premieňať na pozitívny program pre budúcnosť Európy. V prospech zmeny spôsobu, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, hovoria silné ekonomické argumentya tým, že sa pri tejto zmene ujmeme vedenia, vytvoríme nové investičné príležitosti a pracovné miesta. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľnéspotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Podpredseda Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Frans Timmermans uviedol: „Ak nezmeníme spôsob, akým vyrábame a používame plasty, potom ich do roku 2050 bude v našich oceánoch viac ako rýb. Musíme zastaviť prenikanie plastov do našej vody, do nášho jedla a dokonca do našich organizmov. Jediným dlhodobým riešením, ako znížiť objem plastového odpadu, je jeho intenzívnejšia recyklácia a opätovné využitie. Je to výzva, na ktorú sa musia spoločne zamerať občania, priemysel a vlády. S únijnou stratégiou pre plasty takisto stimulujeme nový a na obehovosť viac zameraný obchodný model. Musíme investovať do nových inovatívnych technológií, bezpečných pre občanov i životné prostredie, a zároveň udržiavať konkurencieschopnosť nášho priemyslu.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Našou stratégiou pre plasty kladieme základy nového obehového hospodárstva v oblasti plastov a stimulujeme investície v jeho prospech. To pomôže znížiť objem plastového odpadu na zemi, vo vzduchu i v mori a zároveň prináša nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a vysokokvalitné pracovné miesta. Európsky priemysel má skvelú príležitosť stať sa globálnym lídrom v novej technológii a materiáloch. Spotrebitelia majú možnosť robiť vedomé rozhodnutia v prospech životného prostredia. Je to výhra pre všetky strany.

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej ako 30 % zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85 % odpadu na plážach. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc a na stôl. S využitím toho, čo Komisia už vykonala, sa nová celoúnijná stratégia pre plasty postaví tomuto problému zoči-voči.

Dnes prijatá plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Súčasný spôsob výroby, použitia a likvidácie plastov veľmi často neumožňuje využiť ekonomické prínosy viac na obehovosť zameraného prístupu. Škodí to životnému prostrediu. Cieľom je chrániť ho a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály.

Európa má najlepšie predpoklady na to, aby sa postavila do čela tejto transformácie. Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru desiatich kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:

  • Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: V prospech lepšej recyklovateľnosti plastov používaných na trhu a zvýšení dopytu po obsahu z recyklovaného plastu sa vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S tým, ako bude zber plastov rásť, mali by spolu s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.
  • Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.
  • Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov, ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.
  • Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia, a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.
  • Bude podnecovať zmenu vo svete: Popri tom, ako si Európska únia bude plniť svoje úlohy, budeme tiež spolupracovať s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem. Aj ďalej budeme pomáhať iným, ako tomu bolo pri čistení indickej rieky Ganga.

Ďalšie kroky

Dnešný návrh smernice o prístavných zberných zariadeniach pôjde na prijatie do Európskeho parlamentu a Rady.

Po zohľadnení požiadaviek lepšej právnej regulácie Komisia predloží návrh týkajúci sa jednorazových plastov neskôr v roku 2018.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie.

Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019.

Úplný zoznam opatrení a ich časový harmonogram nájdete v prílohe k stratégii pre plasty tu.

Súvislosti

Stratégia pre plasty bola v duchu balíka predpisov o obehovom hospodárstve z roku 2015 vypracovaná hlavným projektovým tímom v zložení: prvý podpredseda Frans Timmermans, podpredseda Jyrki Katainen, komisár Karmenu Vella a komisárka Elżbieta Bieńkowska. Do príprav sa zapojili aj mnohí ďalší komisári, ktorí pomohli identifikovať najúčinnejšie nástroje z mnohých politických oblastí.

Iniciatívy, ktoré dnes prijalo kolégium komisárov, vychádzajú ako:

  • Oznámenie o Európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve,
  • Oznámenie o interakcii medzi chemickými látkami, výrobkami a odpadom,
  • Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo,
  • Nová smernica o prístavných zberných zariadeniach.

Sú doplnené o správu o kritických surovinách a správu o oxoplastoch.

Dnešné opatrenia sú súčasťou ambiciózneho balíka predpisov o obehovom hospodárstve, ktoré Európska komisia prijala 2. decembra 2015.

Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody.

EÚ už podnikla rozhodné kroky tým, že požiadala členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek a monitorovanie a znižovanie objemu morského odpadu.

Takisto sa pre inovatívne obehové odvetvie plastov otvárajú do budúcnosti významné perspektívy rozvoja v celosvetovom meradle.

Ďalšie informácie

Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a našich občanov a posilnenie európskeho priemyslu IP-18-5_SK.pdf - 67 KB

Ďalšie materiály a informácie nájdete v anglickom znení tejto tlačovej správy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO