Plastový odpad: Evropská strategie na ochranu planety a našich občanů a uvolnění potenciálu našeho průmyslu

Plastový odpad: Evropská strategie na ochranu planety a našich občanů a uvolnění potenciálu našeho průmyslu

Vůbec první celoevropská strategie týkající se plastů, které byla dnes přijata, je součástí přechodu k oběhovému hospodářství.

úterý, 16. ledna 2018

Bude chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem, podpoří růst a inovace a zároveň přetvoří problém na pozitivní program pro budoucnost Evropy. Transformace způsobu, jakým se výrobky v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují, má silné ekonomické opodstatnění, a pokud se postavíme do čela tohoto přechodu, vytvoříme nové investiční příležitosti i pracovní místa. Podle nových plánů budou veškeré plastové obaly na trhu EU do roku 2030 recyklovatelnébude omezeno používání plastů na jedno použití a bude zakázáno úmyslné používání mikroplastů.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, k tomu řekl: „Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb. Musíme zamezit tomu, aby se plasty dostávaly do vody, potravin, a dokonce do našeho organismu. Jediným dlouhodobým řešením je snížit množství plastového odpadu jeho větší recyklací a opětovným využíváním. Tento problém musí řešit občané, průmysl i vlády společně. Pomocí strategie EU pro plasty vytváříme rovněž nový obchodní model, který se bude více zaměřovat na oběh. Musíme investovat do inovativních nových technologií, které ochrání naše občany a životní prostředí a současně zachovají evropskému průmyslu jeho konkurenceschopnost.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Naší strategií položíme základ nového oběhového hospodářství v oblasti plastů a podpoříme investice na cestě k němu. Omezí se nejenom množství odpadu na souši, v ovzduší a v mořích, ale zároveň se vytvoří nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vysoce kvalitní pracovní místa. Evropský průmysl má velkou příležitost stát se celosvětovým leadrem v oblasti nových technologií a materiálů. Spotřebitelé mají možnost vědomě si vybírat ve prospěch životního prostředí. Je to výhodné pro všechny.“

Evropané každoročně vygenerují 25 milionů tun plastového odpadu, ale k recyklaci se ho shromáždí méně než 30 %. Po celém světě tvoří plasty 85 % odpadků na plážích. A plasty se dokonce ve formě mikroplastů, jejichž účinky pro zdraví jsou zatím neznámé, dostávají ve vzduchu, vodě a potravinách až do plic a na stůl lidí. Nová celoevropská strategie pro plasty naváže na předchozí činnost Komise a bude tyto problémy řešit.

Dnes přijatá strategie pro plasty změní způsob, jakým se výrobky v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují. Způsob, jakým se v současnosti plasty vyrábějí, používají a vyřazují, příliš často nevyužívá ekonomické výhody, které přináší přístup více zaměřený na oběh. To poškozuje životní prostředí. Cílem je chránit životní prostředí a zároveň položit základy nové ekonomice plastů, ve které se při navrhování a výrobě budou plně respektovat požadavky na opětovné využití, opravy a recyklaci plastů a ve které se budou vyvíjet udržitelnější materiály.

Evropa má nejlepší předpoklady k tomu, aby stále v čele tohoto přechodu. Tento přístup s sebou přinese nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vytváření pracovních příležitostí. Spolu se strategií pro plasty přijala Komise rámec pro sledování, který sestává ze souboru deseti klíčových ukazatelů zaměřených na jednotlivé fáze cyklu. Ukazatele budou měřit dosažený pokrok na cestě k přechodu na oběhové hospodářství na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států.

V rámci nové strategie Evropská unie:

  • Zvýší ziskovost recyklace pro podniky: Budou vypracována nová pravidla pro obaly, aby se zlepšila recyklovatelnost plastů, které jsou na trhu, a zvýšila poptávka po recyklovaných plastových materiálech. Díky většímu počtu nasbíraného plastu by v celé EU mělo vzniknout více kvalitních a větších recyklačních zařízení spolu s lepším a standardizovaným systémem pro oddělený sběr a třídění odpadu. Ušetří se tím přibližně sto eur na tunu shromážděného materiálu. Rovněž půjde o větší přidanou hodnotu pro konkurenceschopnější a odolnější odvětví plastů.
  • Omezí plastový odpad: Evropské právní předpisy již v několika členských státech vedly k výraznému omezení používání plastových tašek. Nové plány se nyní zaměří na další plasty na jedno použití a na rybolovná zařízení. Budou podporovány vnitrostátní informační kampaně a rozhodne se o rozsahu nových celoevropských pravidel, která budou na základě konzultace se zúčastněnými stranami a příslušných poznatků navržena v letošním roce. Komise také přijme opatření, kterými se omezí používání mikroplastů ve výrobcích a určí se, jak se budou označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty.
  • Zamezí znečišťování na mořích: Nové předpisy o přístavních zařízeních pro příjem odpadu se budou zabývat odpadem v mořích pocházejícím ze zdrojů souvisejících s mořem. Postarají se o to, aby odpad vytvořený na lodích nebo shromážděný na moři v moři nezůstal, ale aby se vrátil na pevninu, kde se s ním náležitým způsobem naloží. Předpisy obsahují i opatření na snížení administrativní zátěže pro přístavy, lodě a příslušné orgány.
  • Podpoří investice a inovace: Komise poskytne orgánům členských států a evropským podnikům doporučení, jak co nejvíce snížit množství plastového odpadu přímo u zdroje. Zvýší se podpora inovací, v jejímž rámci bude poskytnuto další financování ve výši 100 milionů EUR na rozvoj inteligentnějších a recyklovatelnějších plastových materiálů, účinnější recyklační procesy a vyhledávání a odstraňování nebezpečných látek a kontaminantů z recyklovaných plastů.
  • Uspíší změny v celém světě: Evropská unie plní své vlastní úkoly, ale bude rovněž spolupracovat s partnery z celého světa na hledání globálních řešení a vypracování nových mezinárodních norem. Bude také nadále podporovat ostatní, podobně jako tomu bylo při sanaci řeky Gangy v Indii.

Další kroky

Nová směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, jež dnes byla navržena, bude nyní předložena ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

Podle požadavků na zlepšování právní úpravy předloží Komise během roku 2018 návrh týkající se plastů na jedno použití.

Zúčastněné strany mohou do 12. února 2018 přispět k probíhající veřejné konzultaci.

Komise zahájí práci na revizi směrnice o obalech a obalových odpadech a připraví pokyny týkající se odděleného sběru a třídění odpadu, které budou vydány v roce 2019.

Úplný seznam opatření a jejich časový harmonogram najdete v příloze strategie pro plasty zde.

Souvislosti

Strategii pro plasty připravil v duchu balíčku týkajícího se oběhového hospodářství z roku 2015 hlavní projektový tým Komise sestávající z prvního místopředsedy Franse Timmermanse, místopředsedy Jyrki Katainena, komisaře Karmenu Velly a komisařky Elżbiety Bieńkowské. Do přípravy se zapojili také další komisaři, kteří pomohli určit nejúčinnější nástroje pro širokou škálu oblastí politiky.

Iniciativy přijaté dnes sborem komisařů:

  • sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství;
  • sdělení o provázanosti mezi chemickými látkami, výrobky a odpady;
  • rámec pro sledování oběhového hospodářství;
  • nová směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu.

Tyto iniciativy doplňuje zpráva o kritických surovinách a zpráva o oxo-plastech.

Evropská komise přijala dne 2. prosince 2015 ambiciózní balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství, k nimž patří i opatření z dnešního dne.

Strategie pro plasty bude rovněž hmatatelným příspěvkem k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a Pařížské dohody o změně klimatu.

EU již podnikla významné kroky tím, že stanovila požadavky, aby členské státy přijaly opatření ke snížení spotřeby plastových tašek a ke sledování a snížení odpadu v mořích.

Do budoucna existují významné vyhlídky rozvoje inovativního oběhového odvětví plastů v celém světě.

Další informace

Plastový odpad: Evropská strategie na ochranu planety a našich občanů a uvolnění potenciálu našeho průmyslu IP-18-5_CS.pdf - 67 KB

Další materiály a informace najdete v anglické verzi této tiskové zprávy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO