Den cirkulære økonomi: Med nye regler bliver EU globalt førende inden for affaldshåndtering og genanvendelse

Den cirkulære økonomi: Med nye regler bliver EU globalt førende inden for affaldshåndtering og genanvendelse

EU's medlemsstater har i dag godkendt en række ambitiøse foranstaltninger, som har til formål at gøre EU's affaldslovgivning klar til fremtiden som en del af EU's bredere politik for cirkulær økonomi.

Tirsdag den 22. maj 2018

De nye regler, som bygger på Kommissionens forslag fra pakken om cirkulær økonomi fra december 2015, vil bidrage til at forebygge affaldsproduktion og øge genanvendelsen af kommunalt affald og emballageaffald. Med lovgivningen vil der ske en udfasning af deponering. Økonomiske instrumenter som f.eks. ordninger for udvidet producentansvar vil blive fremmet. Den nye lovgivning styrker "affaldshierarkiet", idet den indeholder krav om, at medlemsstaterne skal træffe specifikke foranstaltninger til at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i forhold til deponering og forbrænding. Derigennem realiseres den cirkulære økonomi.

Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtalte: "Rådets endelige godkendelse af nye EU-affaldsregler er et vigtigt skridt for den cirkulære økonomi i Europa. Med de nye mål for genanvendelse og deponering er der blevet fastlagt en troværdig og ambitiøs kurs mod en bedre europæisk affaldshåndtering. Vores vigtigste opgave er nu at sikre, at løfterne i denne affaldspakke bliver indfriet i praksis. Kommissionen vil gøre alt, hvad den kan for at sikre, at lovgivningen bliver omsat til konkrete resultater ."

Kommissionen havde oprindelig fremsat forslag til nye affaldsregler i 2014. De blev siden trukket tilbage og i december 2015 erstattet af bedre udformede og mere cirkulære og ambitiøse forslag som en del af Juncker-Kommissionens dagsorden for den cirkulære økonomi. Disse forslag blev derefter vedtaget og udgør nu en del af EU's regelsæt.

De nye regler, der blev vedtaget i dag, er den mest moderne affaldslovgivning i verden, og EU går således forrest med et godt eksempel til efterfølgelse for andre.

Nærmere oplysninger om de nye affaldsregler:

Genanvendelsesmål for kommunalt affald:

Senest i 2025

 • 55 %

Senest i 2030

 • 60 %

Senest i 2035

 • 65 %

Desuden vil strengere regler for beregning af genanvendelsesprocenter bidrage til bedre overvågning af reelle fremskridt hen imod en cirkulær økonomi.

Nye mål for genanvendelse af emballageaffald:

Senest i 2025

 • Alle former for emballage - 65 %
 • Plast - 50 %
 • Træ - 25 %
 • Jernholdige metaller - 70 %
 • Aluminum - 50 %
 • Glas - 70 %
 • Papir og pap - 75 %

Senest i 2030

 • Alle former for emballage - 70 %
 • Plast - 55 %
 • Træ - 30 %
 • Jernholdige metaller - 80 %
 • Aluminum - 60 %
 • Glas - 75 %
 • Papir og pap - 85 %

Særskilt indsamling

Med udgangspunkt i den eksisterende forpligtelse til særskilt indsamling for papir og pap, glas, metal og plast vil de nye regler for særskilt indsamling bidrage til at øge kvaliteten og brugen af sekundære råstoffer: farligt husholdningsaffald skal indsamles særskilt senest i 2022, bioaffald senest i 2023 og tekstiler senest i 2025.

Udfasning af deponering

Deponering af affald giver ikke mening i en cirkulær økonomi og kan forurene vand, jord og luft. Senest i 2035 skal mængden af deponeret kommunalt affald være reduceret til højst 10 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

Incitamenter

Den nye lovgivning foreskriver en mere effektiv brug af økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger til støtte for affaldshierarkiet. Producenterne har fået tildelt en vigtig rolle i denne omstilling, idet de får ansvaret for deres produkter, når de bliver til affald. Nye krav til ordninger for udvidet producentansvar vil føre til bedre resultater og forvaltning af ordningerne. Derudover skal der senest i 2024 være oprettet obligatoriske ordninger for udvidet producentansvar for alle former for emballage.

Forebyggelse

Med den nye lovgivning sættes der særligt fokus på affaldsforebyggelse, og der opstilles vigtige målsætninger med hensyn til at begrænse madspil i EU og bremse ophobningen af affald i havene med henblik på at nå FN's mål for bæredygtig udvikling.

De næste skridt

De nye regler træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Baggrund

Som en del af handlingsplanen for den cirkulære økonomi vedtog Europa-Kommissionen den 2. december 2015 en pakke af lovgivningsforslag om affaldEuropa-Parlamentet og Rådet nåede til foreløbig enighed om Kommissionens fire lovgivningsforslag den 18. december 2017. Europa-Parlamentet godkendte aftalen på plenarforsamlingen i april 2018.

I løbet af de seneste to årtier har mange medlemsstater gradvis forbedret deres affaldshåndtering i overensstemmelse med EU's affaldshierarki. I 1995 blev der i gennemsnit foretaget deponering af 64 % af det kommunale affald i EU. I 2000 var dette i gennemsnit blevet reduceret til 55 %, mens den gennemsnitlige genanvendelsesprocent lå på 25 %. I 2016 var deponeringen af husholdningsaffald i EU som helhed faldet til 24 %, mens genanvendelsen var steget til 46 %. Der er imidlertid stadig udfordringer og store forskelle mellem EU-landene. Ti medlemsstater deponerede i 2016 mere end 50 % af deres husholdningsaffald, og seks af dem forbrændte 40 % eller mere.

Yderligere oplysninger

Teksterne til de nye direktiver findes her.

Den cirkulære økonomi: Med nye regler bliver EU globalt førende inden for affaldshåndtering og genanvendelse IP-18-3846_DA.pdf - 54 KB Forbrugsmønstret for plast må ændres SUP Factsheet DK.pdf - 162 KB Affaldshåndtering og genanvendelse Rådet vedtager nye regler da.pdf - 45 KB Engangsplast: Kommissionen glæder sig over den ambitiøse aftale om nye regler til at nedbringe omfanget af havaffald IP-18-6867_DA.pdf - 62 KB Den cirkulære økonomi: Kommissionen glæder sig over Rådets endelige vedtagelse af nye regler for engangsplast, der skal nedbringe mængden af plastaffald i havet IP-19-2631_DA.pdf - 64 KB

For flere materialer og oplysninger henvises til den engelske udgave af denne pressemeddelelse.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO