Žiedinė ekonomika. Priėmus naujas taisykles, ES taps atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje

Žiedinė ekonomika. Priėmus naujas taisykles, ES taps atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje

Vykdydamos platesnę ES žiedinės ekonomikos politiką, šiandien ES valstybės narės pritarė plataus užmojo priemonių rinkiniui, kuriuo siekiama, kad ES atliekų srities teisės aktai būtų tinkami ateičiai.

2018 m. gegužės 22 d.,antradienis

Naujosiomis taisyklėmis, kurios grindžiamos Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio, pateikto 2015 m. gruodžio mėn., Komisijos pasiūlymais, bus padėta išvengti atliekų susidarymo ir gerokai padidinti komunalinių ir pakuočių atliekų, kurių neįmanoma išvengti, perdirbimą. Dėl jų palaipsniui bus mažinama sąvartynuose šalinamų atliekų. Be to, jomis skatinama naudoti ekonomines priemones, tokias kaip didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Naujaisiais teisės aktais sustiprinama atliekų hierarchija, t. y. reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi konkrečių priemonių teikti pirmenybę prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne šalinimui sąvartynuose ir deginimui, ir tokiu būdu kuriama žiedinė ekonomika.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella„Galutinis naujųjų ES atliekų taisyklių patvirtinimas Taryboje – svarbus žiedinės ekonomikos Europoje momentas. Iškelti nauji perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose plataus užmojo tikslai didina siekių geriau tvarkyti atliekas Europoje patikimumą. Dabar mūsų pagrindinis uždavinys yra užtikrinti, kad šiame atliekoms skirtame rinkinyje duoti pažadai vien jais neliktų. Komisija darys viską, kad padėtų valstybėms narėms ir kad naujieji teisės aktai būtų įgyvendinti.“

Komisija pateikė pirmuosius naujųjų atliekų taisyklių pasiūlymus 2014 m. Jie buvo atsiimti ir pakeisti geriau parengtais, platesnio užmojo pasiūlymais, kuriais labiau prisidedama prie žiedinės ekonomikos ir kurie yra J.-C. Junckerio Komisijos žiedinės ekonomikos darbotvarkės dalis, 2015 m. gruodžio mėn. Tie pasiūlymai buvo priimti ir dabar priklauso ES taisyklių sąvadui.

Šiandien priimtos naujosios taisyklės yra moderniausi atliekų teisės aktai pasaulyje, tad ES rodo pavyzdį, kuriuo turėtų pasekti kitos valstybės.

Informacija apie naująsias atliekų taisykles.

Komunalinių atliekų perdirbimo tikslai

Iki 2025 m.

55 %

Iki 2030 m.

60 %

Iki 2035 m.

65 %

Be to, griežtesnės perdirbimo dalies apskaičiavimo taisyklės padės geriau stebėti realią pažangą siekiant žiedinės ekonomikos.

Naujieji pakuočių atliekų perdirbimo tikslai

Iki 2025 m.

 • Visos pakuotės - 65 %
 • Plastikas - 50 %
 • Mediena - 25 %
 • Juodieji metalai - 70 %
 • Aliuminis - 50 %
 • Stiklas - 70 %
 • Popierius ir kartonas - 75 %

Iki 2030 m.

 • Visos pakuotės - 70 %
 • Plastikas - 55 %
 • Mediena - 30 %
 • Juodieji metalai - 80 %
 • Aliuminis - 60 %
 • Stiklas - 75 %
 • Popierius ir kartonas - 85 %

Atskiras surinkimas

Dėl naujųjų atskiro surinkimo taisyklių, kurios grindžiamos galiojančia atskiro popieriaus ir kartono, stiklo, metalų ir plastiko surinkimo prievole, pagerės antrinių žaliavų kokybė ir jų panaudojimas: pavojingos buitinės atliekos atskirai turės būti pradėtos rinkti iki 2022 m., biologinės atliekos – iki 2023 m., o tekstilė – iki 2025 m.

Laipsniškas šalinimo sąvartynuose sumažinimas

Atliekų šalinimas sąvartynuose yra nesuderinamas su žiedine ekonomika, be to, tai darant gali būti teršiamas vanduo, dirvožemis ir oras. Iki 2035 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis turi būti sumažintas iki 10 % ar dar mažesnio viso susidariusių komunalinių atliekų kiekio.

Paskatos

Naujaisiais teisės aktais numatoma naudoti daugiau veiksmingų ekonominių ir kitų priemonių atliekų hierarchijai paremti. Vykstant šiam perėjimui svarbus vaidmuo teks gamintojams – jie taps atsakingi už savo produktus šiems tapus atliekomis. Dėl naujų reikalavimų didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms pagerės jų veiksmingumas ir valdymas. Be to, iki 2024 m. turi būti nustatytos privalomos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos visoms pakuotėms.

Prevencija

Naujaisiais teisės aktais ypatingas dėmesys bus skiriamas atliekų prevencijai ir nustatomi svarbūs maisto atliekų ES ir jūros šiukšlinimo baigimo tikslai. Tai padės siekti šių sričių JT darnaus vystymosi tikslų.

Tolesni veiksmai

Naujosios taisyklės įsigalios po 20 dienų nuo jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Pagrindiniai faktai

Įgyvendindama Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, Europos Komisija 2015 m. gruodžio 2 d. priėmė teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl atliekų pasiūlymų rinkinį.2017 m. gruodžio 18 d. teisėkūros institucijos preliminariai susitarė dėl keturių teisės aktų dėl atliekų pasiūlymų. Europos Parlamentas patvirtino susitarimą 2018 m. balandžio mėn. plenariniame posėdyje.

Per pastaruosius du dešimtmečius daug valstybių narių laipsniškai gerino atliekų tvarkymą laikydamosi ES atliekų hierarchijos principo. 1995 m. ES sąvartynuose pašalinta vidutiniškai 64 % komunalinių atliekų. 2000 m. šis vidurkis sumažėjo iki 55 %, o perdirbimo vidurkis siekė 25 %. 2016 m. buitinių atliekų šalinimas sąvartynuose visoje ES sumažėjo iki 24 %, o perdirbimas padidėjo iki 46 %. Vis dėlto problemų tebelieka, kaip ir didelių ES šalių skirtumų. 2016 m. dešimt valstybių narių vis dar sąvartynuose šalino per 50 % buitinių atliekų, o šešios iš jų degino 40 % arba daugiau.

Daugiau informacijos

Naujųjų direktyvų tekstus rasite čia.

Žiedinė ekonomika. Priėmus naujas taisykles, ES taps atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje IP-18-3846_LT.pdf - 59 KB Naudokime plastiką kitaip SUP Factsheet LT.pdf - 176 KB Atliekų tvarkymas ir perdirbimas: Taryba priėmė naujas taisykles lt.pdf - 46 KB Žiedinė ekonomika. Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba galutinai patvirtino naujas taisykles dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuriomis siekiama sumažinti į jūrą išmetamų plastiko šiukšlių kiekį IP-19-2631_LT.pdf - 64 KB Vienkartiniai plastikiniai gaminiai. Komisija palankiai vertina plataus užmojo susitarimą dėl naujų taisyklių, skirtų mažinti jūras teršiančių šiukšlių kiekį IP-18-6867_LT.pdf - 63 KB

Daugiau medžiagos ir informacijos rasite pranešime spaudai anglų k.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO