Obehové hospodárstvo: s novými pravidlami sa EÚ stane svetovým lídrom odpadového hospodárstva a recyklácie

Obehové hospodárstvo: s novými pravidlami sa EÚ stane svetovým lídrom odpadového hospodárstva a recyklácie

Členské štáty EÚ dnes schválili v rámci širšej politiky obehového hospodárstva EÚ súbor ambicióznych opatrení, aby právne predpisy EÚ o odpadoch obstáli v budúcnosti.

Utorok, 22. mája 2018

Nové pravidlá založené na časti návrhu Komisie v rámci balíka o obehovom hospodárstve, ktorý bol predložený v decembri 2015, pomôžu predchádzať tvorbe odpadu, pokiaľ to bude možné, a v ostatných prípadoch sa vďaka nim zvýši recyklácia komunálneho odpadu a odpadu z obalov. Postupne sa odstráni skládkovanie a bude sa podporovať využívanie hospodárskych nástrojov, ako sú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Novými právnymi predpismi sa posilní „hierarchia odpadového hospodárstva“, pretože od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenia, ktoré budú uprednostňovať opätovné použitie a recykláciu pred skládkovaním a spaľovaním, čím sa obehové hospodárstvo stáva skutočnosťou.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Konečné schválenie nových pravidiel EÚ o odpade Radou predstavuje dôležitý moment pre obehové hospodárstvo v Európe. Novými cieľmi v oblasti recyklácie a skládkovania sa určil dôveryhodný a ambiciózny smer k lepšiemu nakladaniu s odpadom v Európe. Našou hlavnou úlohou je teraz zabezpečiť, aby sa prísľuby zakotvené v tomto balíku o odpade naplnili. Komisia urobí všetko pre to, aby sa nové právne predpisy zrealizovali.“

Komisia pôvodne predložila návrhy na nové pravidlá o odpade v roku 2014. V decembri 2015 sa v rámci programu obehového hospodárstva Junckerovej Komisie stiahli a nahradili lepšie koncipovanými a ambicióznejšími návrhmi s vyšším stupňom obehového hospodárstva. Tieto návrhy boli následne prijaté a sú teraz súčasťou súboru pravidiel EÚ.

Dnes prijaté nové pravidlá predstavujú najmodernejšie právne predpisy o odpade na svete. EÚ sa tak pre ostatných stáva vzorom hodným nasledovania.

Bližšie informácie o nových pravidlách o odpade:

Ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu:

do roku 2025

 • 55 %

do roku 2030

 • 60 %

do roku 2035

 • 65 %

Prísnejšie pravidlá na výpočet miery recyklácie okrem toho pomôžu lepšie monitorovať skutočný pokrok smerom k obehovému hospodárstvu.

Nové ciele v oblasti recyklácie odpadu z obalov:

do roku 2025

 • Všetok obalový materiál - 65 %
 • Plasty - 50 %
 • Drevo - 25 %
 • Železné kovy - 70 %
 • Hliník - 50 %
 • Sklo - 70 %
 • Papier a lepenka - 75 %

do roku 2030

 • Všetok obalový materiál - 70 %
 • Plasty - 55 %
 • Drevo - 30 %
 • Železné kovy - 80 %
 • Hliník - 60 %
 • Sklo - 75 %
 • Papier a lepenka - 85 %

Separovaný zber

Nové pravidlá separovaného zberu vychádzajú z existujúcej povinnosti uskutočňovať separovaný zber papiera a lepenky, skla, kovov a plastov. Vďaka nim sa zlepší aj kvalita recyklovaných surovín a rozšíri ich využívanie: nebezpečný odpad z domácnosti sa bude musieť najneskôr od roku 2022 zbierať separovane, biologický odpad od roku 2023 a textílie od roku 2025.

Postupné ukončenie skládkovania

Skládkovanie odpadu nemá v rámci obehového hospodárstva zmysel a znečisťuje vodu, pôdu a vzduch. Do roku 2035 sa musí množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku znížiť na 10 % celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu alebo menej.

Stimuly

V rámci nových právnych predpisov sa plánuje viac využívať efektívne ekonomické nástroje a ďalšie opatrenia na podporu hierarchie odpadového hospodárstva. Výrobcovia zohrávajú pri tomto prechode dôležitú úlohu. Sú zodpovední za svoje výrobky aj po tom, ako sa stanú odpadom. Nové požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu budú viesť k zlepšeniu výkonnosti a riadenia. Do roku 2024 sa musia pre všetok obalový materiál vytvoriť povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Prevencia

V novej legislatíve sa kladie osobitný dôraz na predchádzanie vzniku odpadu a zavádzajú sa dôležité ciele v boji proti plytvaniu potravinami v EÚ a ciele na obmedzenie morského odpadu. Týmito aktivitami sa prispeje k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja v týchto sférach.

Ďalšie kroky

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.

Kontext

Európska komisia prijala 2. decembra 2015 v rámci svojho akčného plánu obehového hospodárstva balík legislatívnych návrhov o odpade.Predbežná dohoda o štyroch legislatívnych návrhoch Komisie sa so spoluzákonodarcami dosiahla 18. decembra 2017. Európsky parlament dohodu schválil na svojej plenárnej schôdzi v apríli 2018.

V posledných dvoch desaťročiach mnohé členské štáty postupne zlepšili svoje nakladanie s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ. V roku 1995 v priemere 64 % komunálneho odpadu v EÚ končilo na skládkach. V roku 2000 sa priemer znížil na 55 % a priemerná miera recyklácie predstavovala 25 %. V roku 2016 skládkovanie odpadu z domácností v EÚ ako celku kleslo na 24 % a recyklácia sa zvýšila na 46 %. Výzvy a veľké rozdiely medzi členskými štátmi EÚ však pretrvávajú. V roku 2016 desať členských štátov naďalej ukladalo na skládky viac ako 50 % komunálneho odpadu a šesť z nich spaľovalo 40 % a viac.

Ďalšie informácie

Znenie novej smernice.

Obehové hospodárstvo: s novými pravidlami sa EÚ stane svetovým lídrom odpadového hospodárstva a recyklácie IP-18-3846_SK.pdf - 59 KB Zmena využívania plastov SUP Factsheet SK.pdf - 211 KB Nakladanie s odpadom a recyklácia: Rada prijala nové pravidlá sk.pdf - 47 KB Obehové hospodárstvo: Komisia víta, že Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie, ktoré majú znížiť morský plastový odpad IP-19-2631_SK.pdf - 63 KB Jednorazové plasty: Komisia víta ambicióznu dohodu o nových pravidlách znižovania odpadu v moriach IP-18-6867_SK.pdf - 62 KB

Ďalšie materiály a informácie nájdete v anglickom znení tejto tlačovej správy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO