Kiertotalous: EU hyväksyi uudet kunnianhimoiset jätehuolto- ja kierrätyssäännöt

Kiertotalous: EU hyväksyi uudet kunnianhimoiset jätehuolto- ja kierrätyssäännöt

EU-maat hyväksyivät tänään uudet jätealan säännöt, joiden tavoitteena on nostaa EU jätehuollon edelläkävijäksi maailmassa. Uudella lainsäädännöllä toteutetaan EU:n laajempaa kiertotalouspolitiikkaa.

Tiistaina 22. toukokuuta 2018

Uusilla säännöillä pyritään ennen muuta ehkäisemään jätteen syntymistä, ja silloin kuin tämä ei ole mahdollista, tehostamaan yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystä. Komission alkuperäinen ehdotus tehtiin osana kiertotalouspakettia joulukuussa 2015. Yhtenä tavoitteena on vähentää asteittain jätteen toimittamista kaatopaikoille. Lisäksi edistetään taloudellisia ohjauskeinoja, kuten toimia, joilla laajennetaan tuottajien vastuuta jätteenkäsittelyssä. Uudella lainsäädännöllä vahvistetaan ns. jätehierarkiaa eli jätehuollon etusijajärjestystä. Sen mukaan EU-maat velvoitetaan suosimaan jätteiden ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä jätteenpolton ja kaatopaikkojen käytön sijaan, jotta kiertotalous toteutuu käytännössä.

”EU:n uusien jätesääntöjen hyväksyminen neuvostossa on suuri askel Euroopan kiertotaloudelle. Kierrätykselle ja kaatopaikkajätteen vähentämiselle asetetaan entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet, jotka lisäävät hyvien päämäärien uskottavuutta. Nyt on keskityttävä siihen, että säädöspaketissa luvatut parannukset näkyvät myös kentällä. Komissio haluaa tukea jäsenvaltioita parhaan kykynsä mukaan, jotta uusilla säännöillä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia”, toteaa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava EU-komissaari Karmenu Vella.

Komissio teki ensimmäisen ehdotuksen uusista jätealan säännöistä jo vuonna 2014. Se kuitenkin korvattiin Junckerin komission kiertotalouspaketin yhteydessä joulukuussa 2015 uudella ehdotuksella, jossa korostetaan kierrätystä ja asetetaan kunnianhimoisemmat tavoitteet. Tämä ehdotus on nyt hyväksytty osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Tänään hyväksytty uusi jätelainsäädäntö on edistyksellisin koko maailmassa, ja EU voi nyt toimia tällä alalla esimerkkinä muille maille.

Uudet jätesäännöt pääpiirteissään:

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet:

Vuonna  2025

 • 55 %

Vuonna  2030

 • 60 %

Vuonna  2035

 • 65 %

Lisäksi kierrätysasteen laskentasääntöjä tiukennetaan, jotta voidaan seurata paremmin kiertotalouden todellista toteutumista.

Pakkausjätteen kierrätystavoitteet:

Vuonna  2025

 • Kaikki pakkaukset - 65 %
 • Muovi - 50 %
 • Puu - 25 %
 • Rautametallit - 70 %
 • Alumiini - 50 %
 • Lasi - 70 %
 • Paperi ja kartonki - 75 %

Vuonna  2030

 • Kaikki pakkaukset - 70 %
 • Muovi - 55 %
 • Puu - 30 %
 • Rautametallit - 80 %
 • Alumiini - 60 %
 • Lasi - 75 %
 • Paperi ja kartonki - 85 %

Jätteiden erilliskeräys

Jo entiset säännöt velvoittavat keräämään erikseen paperi- ja kartonki-, lasi-, metalli- ja muovijätteet. Uusilla erilliskeräyssäännöillä pyritään vielä parantamaan uusioraaka-aineiden laatua ja hyödyntämistä. Vastedes erilliskeräys on järjestettävä myös vaarallisille kotitalousjätteille (vuoteen 2022 mennessä), biojätteelle (vuoteen 2023 mennessä) ja tekstiilijätteille (vuoteen 2025 mennessä).

Kaatopaikkasijoituksen vähentäminen asteittain

Jätteen toimittaminen kaatopaikoille ei ole kiertotaloudessa järkevää. Kaatopaikkajäte voi lisäksi saastuttaa vesistöjä, maaperää ja ilmakehää. Kaatopaikkasijoitusta on vähennettävä niin, että vuonna 2035 kaatopaikoille päätyy enää enintään 10 prosenttia yhdyskuntajätteestä.

Kannustimet

Uudessa lainsäädännössä suositaan taloudellisia ohjauskeinoja ja muita toimia, joilla tuetaan jätehierarkiaa. Tuottajien roolia korostetaan, sillä tuotteiden valmistajat velvoitetaan vastaamaan tuotteistaan, kun ne poistetaan käytöstä ja niistä tulee jätettä. Laajennetun tuottajavastuun järjestelmille asetetaan uusia vaatimuksia, joilla parannetaan järjestelmien tehokkuutta ja hallinnointia. Lisäksi tällaiset järjestelmät tulevat pakollisiksi kaikkia pakkauksia varten vuonna 2024.

Jätteen ehkäisy

Uudessa lainsäädännössä korostetaan erityisesti jätteiden synnyn ehkäisyä. Siinä asetetaan tiukat elintarvikejätteen ja merten roskaantumisen vähennystavoitteet, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Seuraavat vaiheet

Uudet jätedirektiivit tulevat voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tausta

Euroopan komissio antoi 2. joulukuuta 2015 neljä direktiiviehdotusta jätteistä. Ehdotuspaketti kuuluu komission kiertotaloustoimintasuunnitelmaanEU:n toimielimet pääsivät komission ehdotuksista alustavaan sopimukseen 18. joulukuuta 2017, ja Euroopan parlamentti vahvisti sen huhtikuussa 2018.

Kahden viime vuosikymmenen aikana useat EU-maat ovat asteittain parantaneet jätehuoltoaan EU:n jätehierarkian mukaisesti. Vuonna 1995 EU:ssa päätyi kaatopaikoille keskimäärin 64 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Vuonna 2000 tämä keskiarvo oli laskenut 55 prosenttiin ja kierrätetyn jätteen osuus oli keskimäärin 25 prosenttia. Vuonna 2016 kaatopaikoille päätyneen kotitalousjätteen osuus oli koko EU:n tasolla enää 24 prosenttia ja kierrätetyn jätteen osuus oli kasvanut 46 prosenttiin. Haasteita kuitenkin riittää edelleen, sillä EU-maiden välillä on vielä suuria eroja. Vuonna 2016 kymmenessä EU-maassa päätyi kaatopaikalle vielä yli 50 prosenttia kotitalousjätteestä. Kuudessa näistä maista poltettiin jätteistä 40 prosenttia tai enemmän.

Lisätietoja

Uudet direktiivit

Muutos muovien käyttötapaan SUP Factsheet FI.pdf - 158 KB Jätehuolto ja kierrätys: neuvostolta uudet säännöt fi.pdf - 44 KB Kertakäyttömuovit: Komissio on tyytyväinen sopimukseen uusista kunnianhimoisista säännöistä merten roskaantumisen vähentämiseksi IP-18-6867_FI.pdf - 59 KB Kiertotalous: Komissio on tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyy lopullisesti kertakäyttöisiä muoveja koskevat uudet säännöt merien roskaantumisen vähentämiseksi IP-19-2631_FI.pdf - 60 KB

Lisäaineistoa ja -tietoja saat tämän lehdistötiedotteen englanninkielisestä versiosta.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO