Den cirkulära ekonomin: Nya regler ska göra EU världsbäst på avfallshantering och återvinning

Den cirkulära ekonomin: Nya regler ska göra EU världsbäst på avfallshantering och återvinning

EU-länderna godkände idag ett antal långtgående åtgärder för att framtidssäkra EU:s avfallslagstiftning som ett led i den övergripande strategin för en cirkulär ekonomi.

Tisdag 22 maj 2018

De nya reglerna bygger på kommissionens paket om cirkulär ekonomi från december 2015. Syftet är att förebygga avfall och, när det inte går, avsevärt öka återvinningen av kommunalt avfall och förpackningar. Man ska också gradvis fasa ut deponering och främja ekonomiska instrument, till exempel system för utökat producentansvar. Den nya lagstiftningen stärker den s.k. avfallshierarkin genom att länderna måste prioritera förebyggande åtgärder, återanvändning och återvinning framför deponering och förbränning, och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.

– Rådets slutliga godkännande av EU:s nya avfallslagstiftning är ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. De nya målen för återvinning och deponering innebär en trovärdig och ambitiös strategi för bättre avfallshantering. Vi måste nu se till att de omsätts i praktiken. Vi i kommissionen ska göra allt vi kan för att hjälpa EU-länderna och se till att den nya lagstiftningen ger resultat.

Kommissionen lade fram förslag till nya avfallsregler redan 2014. De drogs dock tillbaka och ersattes av bättre och mer långtgående förslag i december 2015 som ett led i Junckerkommissions strategi för den cirkulära ekonomin. Dessa förslag antogs sedan och ingår nu i EU:s regelverk.

De regler som antogs i dag är världens modernaste avfallslagstiftning som kan fungera som förebild för andra länder.

Här är de nya reglerna i korthet:

Återvinningsmål för kommunalt avfall

Till 2025

 • 55 %

Till 2030

 • 60 %

Till 2035

 • 65 %

Skärpta regler för att beräkna återvinningsgraden ska dessutom göra det lättare att följa arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Nya återvinningsmål för förpackningar

Till 2025

 • Alla förpackningar - 65 %
 • Plast - 50 %
 • Trä - 25 %
 • Metall (järnhaltig) - 70 %
 • Aluminium - 50 %
 • Glas - 70 %
 • Papper och papp - 75 %

Till 2030

 • Alla förpackningar - 70 %
 • Plast - 55 %
 • Trä - 30 %
 • Metall (järnhaltig) - 80 %
 • Aluminium - 60 %
 • Glas - 75 %
 • Papper och papp - 85 %

Källsortering

Det finns redan krav på separat insamling av papper, papp, glas, metall och plast. De nya reglerna ska höja kvaliteten på returråvaror och deras användning: farligt hushållsavfall ska samlas in separat senast 2022, biologiskt avfall senast 2023 och textil senast 2025.

Utfasning av deponier

Avfallsdeponier har ingen plats i en cirkulär ekonomi och kan förorena vatten, mark och luft. Vid 2035 ska högst 10 % av det kommunala avfallet deponeras.

Incitament

Den nya lagstiftningen föreskriver en ökad användning av effektiva ekonomiska instrument och andra åtgärder som främjar avfallshierarkin. Tillverkarna får här en viktig roll genom att de måste ansvara för sina produkter när de blir avfall. Nya krav på utökat producentansvar kommer att leda till bättre resultat och styrning. Dessutom ska det senast 2024 finnas obligatoriska system för utökat producentansvar för alla förpackningar.

Förebyggande åtgärder

Den nya lagstiftningen fokuserar på att förebygga avfall. Med viktiga mål för matsvinn i EU och stopp för marint avfall bidrar reglerna till FN:s mål för hållbar utveckling.

Vad händer nu?

De nya reglerna träder i kraft 20 dagar efter att de har publicerats i EU:s officiella tidning.

Bakgrund

Som en del av sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin antog kommissionen i december 2015 ett paket med lagförslag om avfall.Europaparlamentet och rådet (medlagstiftarna) nådde en preliminär överenskommelse om kommissionens fyra förslag den 18 december 2017. Europaparlamentet godkände överenskommelsen vid sitt plenarsammanträde i april 2018.

De senaste tjugo åren har många EU-länder gradvis förbättrat sin avfallshantering, i linje med EU:s avfallshierarki. År 1995 deponerades i genomsnitt 64 % av det kommunala avfallet i EU. År 2000 hade deponeringen minskat till 55 % medan återvinningen låg på 25 %. År 2016 hade deponeringen av hushållsavfall sjunkit till 24 % och återvinningen ökat till 46 %. Det finns dock fortfarande vissa problem och stora skillnader mellan EU-länderna. Under 2016 deponerade tio länder mer än 50 % av sitt hushållsavfall och sex av dem förbrände 40 % eller mer.

Läs mer

De nya direktiven

Den cirkulära ekonomin: Nya regler ska göra EU världsbäst på avfallshantering och återvinning IP-18-3846_SV.pdf - 45 KB Att ändra vårt sätt att använda plast SUP Factsheet SE.pdf - 196 KB Avfallshantering och återvinning: rådet antar nya bestämmelser sv.pdf - 44 KB Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven IP-19-2631_SV.pdf - 59 KB Plast för engångsbruk: Kommissionen välkomnar ambitiöst avtal om nya regler för att minska skräp i havet IP-18-6867_SV.pdf - 47 KB

För mer material och information, besök den engelska versionen av detta pressmeddelande.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO