Кръгова икономика: Нови правила ще превърнат ЕС в световен лидер в управлението и рециклирането на отпадъци

Кръгова икономика: Нови правила ще превърнат ЕС в световен лидер в управлението и рециклирането на отпадъци

Днес държавите членки на ЕС одобриха набор от амбициозни мерки, които подготвят за бъдещето законодателството на ЕС в областта на отпадъците, представляващо част от по-общата политика на ЕС в областта на кръговата икономика.

22 май 2018, вторник

Новите правила, които се основават на предложения на Комисията в рамките на пакета за кръговата икономика, представени през декември 2015 г., ще спомогнат да се предотврати възникването на отпадъци, а когато това не е възможно — да се увеличи значително рециклирането на битовите отпадъци и отпадъците от опаковки. То ще премахне постепенно депонирането на отпадъци и ще насърчи използването на икономически инструменти като схемите за разширена отговорност на производителя. Новото законодателство укрепва йерархията на отпадъците, т.е. то изисква от държавите членки да предприемат специални мерки, осигуряващи приоритета на превенцията, повторната употреба и рециклирането пред депонирането и изгарянето на отпадъци, като по този начин превръща кръговата икономика в реалност.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Окончателното одобрение от Съвета на новите правила на ЕС за отпадъците представлява важен момент за кръговата икономика в Европа. Новите цели за рециклиране и депониране очертават надежден и амбициозен маршрут към по-добро управление на отпадъците в Европа. Нашата основна задача сега е да гарантираме, че обещанията, залегнали в настоящия пакет за отпадъците, се изпълняват действително. Комисията ще направи всичко, което е по силите ѝ, за да може новото законодателство да даде действителни резултати.“

Първоначално Комисията представи предложения за нови правила относно отпадъците през 2014 г., които бяха оттеглени и заменени с по-добре формулирани и съгласувани с принципите на кръговата икономика, както и по-амбициозни предложения през декември 2015 г. като част от програмата за кръговата икономика на Комисията „Юнкер“. В последствие тези предложения бяха приети и сега са част от правила на ЕС.

Приетите днес нови правила отразяват най-съвременните световни законодателни стандарти в областта на отпадъците, където ЕС има водеща роля и е пример за подражание.

По-конкретно новите правила за отпадъците предвиждат:

Цели за рециклиране на битови отпадъци:

До 2025 г.

 • 55 %

До 2030 г.

 • 60 %

До 2035 г.

 • 65 %

Освен това по-доброто наблюдение на реалния напредък към изграждането на кръгова икономика ще бъде подпомогнато чрез по-строги правила за изчисляването на равнищата на рециклиране.

Нови цели за рециклирането на отпадъци от опаковки:

До 2025 г.

 • Всички опаковки - 65 %
 • Пластмаси - 50 %
 • Дърво - 25 %
 • Черни метали - 70 %
 • Алуминий - 50 %
 • Стъкло - 70 %
 • Хартия и картон - 75 %

До 2030 г.

 • Всички опаковки - 70 %
 • Пластмаси - 55 %
 • Дърво - 30 %
 • Черни метали - 80 %
 • Алуминий - 60 %
 • Стъкло - 75 %
 • Хартия и картон - 85 %

Разделно събиране

Нови правила за разделно събиране, основаващи се на съществуващото задължение за разделно събиране за хартия и картон, стъкло, метали и пластмаса, ще повишат качеството на вторичните суровини и тяхното използване: опасните битови отпадъци ще трябва да се събират разделно от 2022 г., биологичните отпадъци от 2023 г., а текстилните от 2025 г.

Постепенно премахване на депонирането на отпадъци

Депонирането на отпадъци няма смисъл в условията на кръгова икономика и може да доведе до замърсяване на водата, почвата и въздуха. До 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци трябва да бъде намалено до 10 % или по-малко от общото количество възникнали битови отпадъци.

Стимули

Новото законодателство предвижда засилено използване на ефективни икономически инструменти и други мерки в подкрепа на йерархията на отпадъците. В този преход важна роля се отрежда на производителите, които трябва да поемат отговорността за своите продукти, когато последните се превърнат в отпадъци. Новите изисквания по отношение на схемите за разширена отговорност на производителя ще доведат до подобряване на тяхното функциониране и управление. В допълнение трябва да бъдат установени задължителни схеми за разширена отговорност на производителя за всички опаковки от 2024 г.

Превенция

Новото законодателство ще постави особен акцент върху предотвратяването на възникването на отпадъци и ще въведе важни цели за хранителните отпадъци в ЕС и за спирането на замърсяването на морските басейни, за да се подпомогне постигането на целите на ООН за устойчиво развитие в тези области.

Следващи стъпки

Тези нови правила ще влязат в сила 20 дена след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Контекст

В рамките на своя план за действие за кръговата икономика, приет на 2 декември 2015 г., Европейската комисия прие пакет от законодателни предложения относно отпадъците.Предварително споразумение по четирите законодателни предложения на Комисията беше постигнато от съзаконодателите на 18 декември 2017 г. Европейският парламент одобри споразумението на пленарното си заседание през април 2018 г.

През последните две десетилетия много държави членки постепенно подобриха своето управление на отпадъците в съответствие с йерархията на ЕС за отпадъците. През 1995 г. средно 64 % от битовите отпадъци в ЕС бяха депонирани. През 2000 г. тази стойност беше намалена до 55 %, докато средният дял на рециклираните отпадъци остана 25 %. През 2016 г. депонирането на битови отпадъци общо за ЕС спадна до 24 %, а рециклирането нарасна до 46 %. При все това остават предизвикателства и големи различия между държавите от ЕС. През 2016 г. десет държави членки все още депонираха над 50 % от своите битови отпадъци, а шест от тях изгаряха 40 % или повече.

За повече информация

Текста на новите директиви ще намерите тук.

Кръгова икономика: Нови правила ще превърнат ЕС в световен лидер в управлението и рециклирането на отпадъци IP-18-3846_BG.pdf - 64 KB РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА CE Monitoring Framework__Bulgaria_BG.pdf - 231 KB КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОДУКТИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ Interface_Factsheet_BG.PDF - 973 KB Да променим начина, по който използваме пластмасата SUP Factsheet BG.pdf - 1 MB Управление и рециклиране на отпадъците: Съветът приема нови правила bg.pdf - 49 KB Пластмасови изделия за еднократна употреба: Комисията приветства постигнатото амбициозно споразумение относно нови правила за намаляване на морските отпадъци IP-18-6867_BG.pdf - 68 KB Кръгова икономика: Комисията приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата IP-19-2631_BG.pdf - 70 KB

За повече материали и информация, моля, посетете страницата с версията на английски език на това съобщение за медиите.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO