Kommissionen foreslår at gøre det lettere og sikrere at genbruge vand til kunstvanding

Kommissionen foreslår at gøre det lettere og sikrere at genbruge vand til kunstvanding

Kommissionen foreslår i dag nye regler, der skal fremme og lette genbrug af vand til kunstvanding. De nye regler vil hjælpe landbrugerne med at gøre bedst mulig brug af spildevand, afbøde vandknaphed og samtidig beskytte miljøet og forbrugerne.

Mandag den 28. maj 2018

Karmenu Vella, der er kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: ”Dette forslag har kun vindere. Vores landbrugere får adgang til en bæredygtig forsyning af vand til kunstvanding, vores forbrugere får vished for, at deres fødevarer er sikre, og vores virksomheder vil få nye muligheder. Men den største vinder af alle vil være vores miljø. Forslaget bidrager nemlig til en bedre forvaltning af vores mest værdifulde ressource – vand."

Hvad foreslår Kommissionen?

  • Minimumskrav til genbrug af behandlet byspildevand, der indeholder mikrobiologiske elementer (f.eks. E. coli-bakterier), og overvågningskrav til rutine- og valideringskontrol. Minimumskravene skal sikre, at genvundet vand, der er produceret i overensstemmelse med de nye regler, vil være sikkert til kunstvanding.
  • Risikostyring med henblik på at håndtere yderligere risici for sikker genbrug af vand.
  • Større gennemsigtighed. Offentligheden vil få adgang til oplysninger online om genbrug af vand i praksis i deres medlemsstater.

Spildevandet i EU genbruges slet ikke i den udstrækning, det er muligt, selv om miljøpåvirkningen og energiforbruget fra udvinding og transport af ferskvand er meget højere. En tredjedel af EU's landbrugsarealer har desuden problemer med vandforsyningen hele året rundt, og vandknaphed er fortsat et stort problem for mange medlemsstater i EU. Stadig mere uforudsigelige vejrforhold, herunder tørke, vil sandsynligvis også få negative konsekvenser for både kvantiteten og kvaliteten af ferskvandsressourcerne. Formålet med de nye regler er at sikre, at vi får mest muligt ud af renset vand fra rensningsanlæg for byspildevand, så det bliver en god alternativ form for vandforsyning. Ved at anvende spildevand bidrager de nye regler til at mindske de økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er forbundet med at oprette nye vandforsyninger.

Baggrund

Kommissionens foreslåede regler skal bidrage til at lette vandknapheden i hele EU som led i tilpasningen til klimaændringerne. De skal sikre, at behandlet spildevand til kunstvanding er sikkert, og beskytte borgerne og miljøet.

Forslaget indgår i Kommissionens arbejdsprogram for 2018 som opfølgning på handlingsplanen for den cirkulære økonomi og supplerer EU's nuværende regler vand og fødevarer.

Det supplerer den løbende modernisering af den europæiske økonomi, den fælles landbrugspolitik og ambitionerne på klimaområdet og bidrager til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling i EU (navnlig mål 6 om vand og sanitet). Det indgår også som et led i omstillingen til en cirkulær økonomi, der er et vigtigt mål for Kommissionen

Læs mere

Kommissionen foreslår at gøre det lettere og sikrere at genbruge vand til kunstvanding IP-18-3929_DA.pdf - 55 KB

For flere materialer og oplysninger henvises til den engelske udgave af denne pressemeddelelse.  

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO