Повторно използване на водата: Комисията предлага мерки това да стане по-лесно и по-безопасно с цел напояване в селското стопанство

Повторно използване на водата: Комисията предлага мерки това да стане по-лесно и по-безопасно с цел напояване в селското стопанство

Днес Комисията предлага нови правила, за да стимулира и улесни повторното използване на вода в ЕС за напояване в селското стопанство. Новите правила ще помогнат на селските стопани да използват по най-добър начин непитейната отпадъчна вода, като по този начин намалят недостига на вода и в същото време предпазят околната среда и потребителите.

28 май 2018, понеделник

Комисар Вела, който отговаря за околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Това предложение ще създаде само победители — нашите селски стопани ще имат достъп до устойчиво снабдяване с вода за напояване, нашите потребители ще знаят , че храната, която консумират е безопасна, а предприятията ни ще съзрат нови възможности. Най-големият победител от всички тях ще бъде околната ни среда, тъй като предложението допринася за по-доброто управление на нашия най-ценен ресурс — водата.“

Какво предлага Комисията?

  • Минимални изисквания за повторното използване на пречистени отпадъчни води от градски пречиствателни станции за отпадъчни води, които включват изисквания за микробиологични параметри (например бактериалните нива на E. coli) и мониторинг, за целите на редовния мониторинг и мониторинга с цел валидиране. Определянето на такива минимални изисквания ще гарантира, че рециклираната вода, произведена в съответствие с новите изисквания, ще бъде безопасна за напояване.
  • Управление на риска, чрез което трябва да се обработват всички допълнителни рискове, за да може повторното използване на водата да бъде безопасно.
  • Повишена прозрачност. Обществеността ще има достъп до информация онлайн за практиката на повторно използване на вода в съответната държава членка.

Понастоящем повторното използване на вода в ЕС е далеч под своя потенциал, независимо от факта, че енергията, необходима за добива и преноса на прясна вода е много по-голяма. Освен това, една трета от територията на ЕС целогодишно страда от недостиг на вода, като недостигът на вода остава голям проблем за редица държави — членки на ЕС. Все по-непредвидимите метеорологични явления, включително големи суши, е вероятно да доведат и до отрицателни последици както върху количеството, така и върху качеството на ресурсите от прясна вода. Новите правила имат за цел да осигурят, че използваме по най-добрия начин пречистените води от градските пречиствателни станции, осигурявайки надеждно алтернативно водоснабдяване. Създавайки полза от непитейната вода, новите правила ще допринесат също така за спестяване на икономическите и екологичните разходи, свързани с изграждането на ново водоснабдяване.

Контекст

Регламентът, предложен от Комисията, цели да намали недостига на вода в ЕС в контекста на адаптирането към изменението на климата. Той ще гарантира, че пречистените отпадъчни води, предназначени за напояване в селското стопанство са безопасни и предпазват гражданите и околната среда.

Предложението е част от работната програма на Комисията за 2018 г., произтичаща от плана за действие за кръговата икономика, и допълва съществуващата правна рамка на ЕС за водите и храните.

То допълва продължаващата модернизация на европейската икономика, Общата селскостопанска политика и амбициите, свързани с изменението на климата, и допринася за постигането в ЕС на целите на ООН за устойчиво развитие (по-специално цел 6 за чистата вода и канализацията), и се вмества в прехода към кръгова икономика, която е важна цел на Комисията.

За повече информация

Повторно използване на водата: Комисията предлага мерки това да стане по-лесно и по-безопасно с цел напояване в селското стопанство IP-18-3929_BG.pdf - 58 KB

За повече материали и информация, моля, посетете страницата с версията на английски език на това съобщение за медиите.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO