Komisia navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie opätovného využívania vody na zavlažovanie pôdy

Komisia navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie opätovného využívania vody na zavlažovanie pôdy

Komisia dnes navrhla nové pravidlá na podporu a uľahčenie opätovného využívania vody v EÚ na zavlažovanie pôdy. Nové pravidlá pomôžu poľnohospodárom čo najlepšie využiť úžitkovú odpadovú vodu a zmierniť nedostatok vody, pričom sa zároveň zaistí ochrana životného prostredia a spotrebiteľov.

Pondelok, 28. mája 2018

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella sa vyjadril: „Tento návrh bude prínosom pre všetkých – naši poľnohospodári budú mať prístup k udržateľným dodávkam vody na zavlažovanie, spotrebitelia budú vedieť, že ich potraviny sú bezpečné, a našim podnikom sa naskytnú nové príležitosti. Najviac však z návrhu vyťaží životné prostredie, pretože sa ním prispieva k lepšiemu riadeniu nášho najcennejšieho zdroja – vody.“

Čo navrhuje Komisia?

  • Minimálne požiadavky na využívanie odpadovej vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd vrátane požiadaviek na mikrobiologické prvky (napríklad hladiny baktérie E. coli) a na bežné monitorovanie a jeho overovanie. Stanovenie minimálnych požiadaviek bude zárukou toho, že recyklovaná voda vyrobená v súlade s novými pravidlami bude bezpečná na zavlažovanie.
  • Riadenie rizík, ktorým sa zistia všetky dodatočné hrozby pre bezpečné opätovné využívanie vody.
  • Zvýšená transparentnosť. Verejnosť bude mať prístup k informáciám o postupoch v oblasti opätovného využívania vody v členských štátoch.

Opätovné využívanie vody v súčasnosti v EÚ ani zďaleka nedosahuje svoj obrovský potenciál, hoci čerpanie a preprava sladkej vody má na životné prostredie a spotrebu energie oveľa väčší vplyv. Navyše nedostatok vody, ktorým celoročne trpí až tretina územia EÚ, aj naďalej trápi mnohé členské štáty EÚ. Čoraz viac nepredvídateľných poveternostných podmienok vrátane mimoriadneho sucha môže mať negatívny vplyv na kvantitu i kvalitu zdrojov sladkej vody. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť čo najlepšie využitie vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd, ktorá bude poskytovať spoľahlivé alternatívne zdroje vody. Tým, že sa na základe nových pravidiel úžitková odpadová voda stáva vodou využiteľnou, sa takisto prispeje k šetreniu hospodárskych a environmentálnych nákladov súvisiacich s vytváraním nových dodávok vody.

Kontext

Návrh nariadenia predložený Komisiou má za cieľ zmierniť nedostatok vody v celej EÚ v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy. Zaistí, že čistená odpadová voda určená na zavlažovanie pôdy je bezpečná a chráni občanov a životné prostredie.

Návrh je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2018, nadväzuje na akčný plán pre obehové hospodárstvo a dopĺňa existujúci právny rámec EÚ o vode a potravinách.

Takisto sa ním dopĺňa prebiehajúca modernizácia európskeho hospodárstva, spoločnej poľnohospodárskej politiky a dosahovanie cieľov v oblasti zmeny klímy. Návrh ďalej prispieva k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (najmä cieľa č. 6 o vode a sanitácii) a je v súlade s prechodom na obehové hospodárstvo, ktoré je dôležitým cieľom Komisie.

Ďalšie informácie

Komisia navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie opätovného využívania vody na zavlažovanie pôdy IP-18-3929_SK.pdf - 56 KB

Ďalšie materiály a informácie nájdete v anglickom znení tejto tlačovej správy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO