Dėl Komisijos siūlomų priemonių pakartotinis vandens naudojimas žemei drėkinti taps paprastesnis ir saugesnis

Dėl Komisijos siūlomų priemonių pakartotinis vandens naudojimas žemei drėkinti taps paprastesnis ir saugesnis

Šiandien Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas ir paskatinti pakartotinai naudoti vandenį žemės ūkio paskirties žemei drėkinti. Naujos taisyklės padės ūkininkams tinkamai panaudoti netinkamą gerti nuotekų vandenį, o tai mažins vandens trūkumą ir apsaugos aplinką bei vartotojus.

2018 m. gegužės 28 d.,pirmadienis

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Dėl šio pasiūlymo naudos turės visi: ūkininkai galės naudotis tvariai tiekiamu drėkinimo vandeniu, vartotojai bus tikri, kad jų vartojami maisto produktai yra saugūs, o įmonėms atsivers naujos galimybės. Daugiausia naudos bus mūsų aplinkai, nes pasiūlymas padės geriau tvarkyti vertingiausią mūsų išteklių – vandenį.“

Ką siūlo Komisija?

  • Minimalius reikalavimus pakartotiniam miesto nuotekų valymo įrenginiuose išvalyto vandens naudojimui, apimančius mikrobiologinius aspektus (pavyzdžiui, E. coli bakterijų lygį) ir nuolatinei stebėsenai bei patvirtinimui taikomus reikalavimus. Nustačius minimalius reikalavimus bus užtikrinta, kad laikantis naujų taisyklių regeneruotas vanduo būtų saugus žemei drėkinti.
  • Rizikos valdymą, kuriuo būtų nustatomi papildomi pavojai siekiant saugaus pakartotinio vandens naudojimo.
  • Didesnį skaidrumą. Informacija apie pakartotinį vandens naudojimą tam tikroje valstybėje narėje bus viešai prieinama internetu.

Šiuo metu ES neišnaudojamos pakartotinio vandens naudojimo galimybės, nors gėlam vandeniui išgauti ir transportuoti reikia daug daugiau energijos ir tai yra našta aplinkai. Be to, trečdaliui ES dirvožemio visus metus trūksta vandens ir vandens trūkumas išlieka svarbi problema daugeliui ES valstybių narių. Vis labiau nenuspėjamos oro sąlygos, taip pat ir didelės sausros, veikiausiai taip pat turės neigiamų pasekmių gėlo vandens išteklių kiekiui ir kokybei. Naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad miesto nuotekų valymo įrenginiuose išvalytą vandenį išnaudotume kuo geriau ir tai būtų patikimas alternatyvus vandens tiekimo šaltinis. Be to, prasmingai panaudojant netinkamą gerti nuotekų vandenį bus mažinamos su naujų vandens tiekimo šaltinių įrengimu susijusios ekonominės sąnaudos ir našta aplinkai.

Pagrindiniai faktai

Komisijos siūlomu reglamentu siekiama sumažinti vandens trūkumą ES ir taip geriau prisitaikyti prie klimato kaitos. Juo bus užtikrinta, kad žemės ūkio paskirties žemei drėkinti naudojamas išvalytas vanduo būtų saugus – taip bus apsaugomi piliečiai ir aplinka.

Šis pasiūlymas numatytas Komisijos 2018 metų darbo programoje ir juo prisidedama prie Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo. Kartu juo baigiama formuoti vandens ir maisto produktų srities ES teisės aktų sistema.

Jis taip pat papildo šiuo metu vykdomą Europos ekonomikos modernizavimą, bendrąją žemės ūkio politiką ir su klimato kaita susijusius siekius, padeda ES įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus (ypač 6-ąjį dėl vandens ir sanitarinių paslaugų) ir puikiai dera su žiedine ekonomika, kuri yra svarbus Komisijos prioritetas.

Daugiau informacijos

Dėl Komisijos siūlomų priemonių pakartotinis vandens naudojimas žemei drėkinti taps paprastesnis ir saugesnis IP-18-3929_LT.pdf - 55 KB

Daugiau medžiagos ir informacijos rasite pranešime spaudai anglų k.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO