Vee korduskasutamine: komisjon pakub välja meetmed, millega muuta see põllumajandusmaa niisutamiseks lihtsamaks ja ohutumaks

Vee korduskasutamine: komisjon pakub välja meetmed, millega muuta see põllumajandusmaa niisutamiseks lihtsamaks ja ohutumaks

Komisjon teeb täna ettepaneku uute õigusnormide kohta, mille eesmärk on suurendada ja lihtsustada vee korduskasutamist ELis põllumajandusmaa niisutamiseks. Uued õigusnormid aitavad põllumajandustootjatel joogikõlbmatut reovett parimal viisil kasutada, leevendades veenappust ja kaitstes samal ajal keskkonda ja tarbijaid.

Esmaspäev, 28, mai 2018

Volinik Vella, kes vastutab keskkonna, kalanduse ja merenduse eest, sõnas: „Käesolev ettepanek toob kõigile kasu – meie põllumajandustootjad saavad niisutuseks jätkusuutliku veevaru; meie tarbijad teavad, et toiduained, mida nad söövad, on ohutud ja meie ettevõtjatele avanevad uued võimalused. Kõige suurem võitja on keskkond, kuna ettepanek aitab kaasa meie kõige väärtuslikuma ressursi – vee – paremale majandamisele.“

Mida sisaldab komisjoni ettepanek?

  • Olmereoveepuhastites puhastatud vee korduskasutuse miinimumnõuded, mis hõlmavad mikrobioloogilisi näitajaid (nt E. coli bakteri sisaldus) ning korralise ja valideerimisseire nõudeid. Miinimumnõuetega tagatakse, et uute õigusnormide kohaselt toodetud puhastatud vesi on põllumajandusmaa niisutamiseks ohutu.
  • Riskijuhtimine,mille puhul tegeletakse kõigi lisaohtudega, et tagada vee ohutu korduskasutamine.
  • Suurem läbipaistvus. Üldsus saab veebi kaudu teavet selle kohta, kuidas toimub vee korduskasutus liikmesriikides.

Vee korduskasutus ELis on täna palju väiksem, kui see võiks olla, vaatamata sellele, et magevee saamise ja transportimise keskkonnamõju ja energiakulu on palju suuremad kui korduskasutuse korral. Lisaks kannatab kolmandik ELi pindalast aastaringselt veepuuduse all ja veenappus on jätkuvalt oluline probleem paljudes ELi liikmesriikides. Ka üha vähem etteennustatavad ilmastikuolud, sh rängad põuad, avaldavad tõenäoliselt negatiivset mõju mageveeressursi suurusele ja kvaliteedile. Uute õigusnormidega üritatakse tagada, et olmereoveepuhastites puhastatud vett saaks kõige paremal viisil kasutada ja et see kujutaks endast usaldusväärset alternatiivset veevaru. Uued õigusnormid aitavad samuti kaasa uute veevarude loomisega seotud majanduslike ja keskkonnakulude vähendamisele, muutes joogikõlbmatu reovee kasulikuks ressursiks.

Taust

Käesoleva komisjoni esitatud määruse eesmärk on aidata kaasa veenappuse leevendamisele kõikjal ELis kliimamuutustega kohanemise kontekstis. See tagab, et põllumajandusmaa niisutamiseks mõeldud puhastatud reovesi on ohutu, kaitstes sellega kodanikke ja keskkonda.

Ettepanek on komisjoni 2018. aasta tööprogrammi osa, mis tugineb ringmajanduse tegevuskavale ja täiendab olemasolevat ELi vett ja toiduaineid käsitlevat õigusraamistikku.

See täiendab Euroopa majanduse jätkuvat kaasajastamist, ühist põllumajanduspoliitikat ja kliimamuutusega seotud eesmärke ning aitab kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele ELis (eeskätt vett ja kanalisatsiooni käsitleva 6. eesmärgi saavutamisele), nagu ka ringmajandusele üleminekule, mis on komisjoni üks oluline eesmärk.

Lisateave

Vee korduskasutamine: komisjon pakub välja meetmed, millega muuta see põllumajandusmaa niisutamiseks lihtsamaks ja ohutumaks IP-18-3929_ET.pdf - 52 KB

Lisamaterjale ja -teavet leiate käesoleva pressiteate ingliskeelsest versioonist.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO