Aprites ekonomika: lai samazinātu jūras piedrazojumu ar plastmasu, Komisijas ierosinātie jaunie noteikumi par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem tagad pieņemti Padomē

Aprites ekonomika: lai samazinātu jūras piedrazojumu ar plastmasu, Komisijas ierosinātie jaunie noteikumi par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem tagad pieņemti Padomē

ES Padome šodien pieņēma tālejošus pasākumus, kurus Komisija ierosinājusi, lai novērstu jūras piedrazojumu, ko rada 10 veidu vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi, kuri Eiropas pludmalēs atrodami visbiežāk, kā arī pamesti zvejas rīki un oksonoārdāmā plastmasa.

Otrdiena, 2019. gada 21. maijs

Noteikumi par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem un zvejas rīkiem paredz dažādu veidu izstrādājumiem piemērot atšķirīgus noteikumus un pasaules mērogā izvirza ES jūras piedrazojuma apkarotāju priekšpulkā. Tirgū tiks aizliegti tādi vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi, kam par pieņemamu cenu ir viegli pieejami aizstājēji. Tādi ir, piemēram, plastmasas galda piederumi, šķīvji un salmiņi. Attiecībā uz cita veida plastmasu uzsvars tiek likts uz to, kā tās izmantošanu ierobežot, samazinot patēriņu valsts mērogā, uz izstrādes un marķēšanas prasībām un uz ražotājiem uzliktajiem atkritumu apsaimniekošanas/satīrīšanas pienākumiem.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību, teica: “Eiropas sabiedrība aizvien vairāk sāk apzināties, ka ir steidzami jādara viss iespējamais, lai izbeigtu mūsu okeānu piesārņošanu ar plastmasu. Eiropas Savienība rīkojas attiecībā uz šo nepārprotamo aicinājumu, ko pauduši mūsu iedzīvotāji. Esam spēruši tālejošus soļus, ieviešot konkrētus pasākumus ar mērķi samazināt vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu izmantošanu. Šodien pieņemtie jaunie noteikumi mums palīdzēs aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību un mūsu vidi un vienlaikus veicināt ilgtspējīgāku ražošanu un patēriņu. Mēs visi varam lepoties, ka Eiropa nāk ar jauniem, nebijuša vēriena standartiem un rāda ceļu pārējai pasaulei.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kas atbild par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju, piebilda: “Mūsdienu ekonomikā plastmasas piedrazojuma apjoms ir jāsamazina un jānodrošina, ka lielākā daļa plastmasas izstrādājumu tiek reciklēti. Inovatīvāki un ilgtspējīgāki ražošanas veidi nesīs jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem, palielinās to konkurētspēju un veicinās izaugsmi un darbvietu radīšanu. Kad jaunie noteikumi būs ieviesti, tie ne tikai mazinās piesārņojumu ar plastmasu, bet arī padarīs Eiropas Savienību par pasaules līderi ilgtspējīgākas plastmasas jomā, tādējādi kļūstot par mūsu aprites ekonomikas dzinējspēku.”

Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella atzīmēja: “Plastmasas salmiņi un dakšiņas ir mazi priekšmeti, kas spēj nodarīt lielu un ilgstošu kaitējumu. Vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus regulējošie noteikumi aptvers 70 procentus izstrādājumu, kas drazu veidā nonāk jūrās, un tādējādi novērsīs kaitējumu videi, kurš citādi līdz 2030. gadam izmaksātu 22 miljardus eiro. Eiropas Savienība ir ātri un efektīvi rīkojusies attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, ar ko tā nāca klajā tikai pirms gada. Kopumā tas ir lielisks Eiropas noteikumu piemērs – sabiedrības pieprasījums tiek apmierināts, labvēlīgi ietekmējot mūsu planētu un tās iedzīvotājus un patiesi iedvesmojot pārējo pasauli.”

Jaunie, samērīgie noteikumi ir speciāli izstrādāti tā, lai rezultāts būtu optimāls. Proti, uz dažādiem priekšmetiem attieksies atšķirīgi noteikumi. Jaunie noteikumi:

  • aizliedz noteiktus vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus, kuriem tirgū ir alternatīvas. Tādi ir vates kociņi, galda piederumi, šķīvji, salmiņi, maisāmie kociņi, piepūšamo balonu turētājkātiņi, kā arī bļodiņas, ēdienkastītes un dzērienu glāzes no putu polistirola un visi oksonoārdāmās plastmasas izstrādājumi;
  • nosaka pasākumus, ar kuriem samazina plastmasas ēdienkastīšu un dzērienu glāžu patēriņu un paredz īpašā veidā marķēt un etiķetēt konkrētus izstrādājumus;
  • paredz paplašinātas ražotāja atbildības shēmas, kas sedz izmaksas par piedrazojuma satīrīšanu un ko piemēro tādiem izstrādājumiem kā tabakas filtri un zvejas rīki;
  • nosaka dalītas savākšanas mērķrādītāju plastmasas pudelēm, proti, 90 % līdz 2029. gadam (77 % līdz 2025. gadam), un ievieš prasību pudeļu dizainā savienot pudeli un tās vāciņu, kā arī mērķrādītāju, kas prasa, lai no 2025. gada 25 % reciklētās plastmasas būtu iestrādāti PET pudelēs, bet no 2030. gada 30 % reciklētās plastmasas būtu iestrādāti visu veidu plastmasas pudelēs. 

Turpmākie soļi

Pēc šodien pieņemtā ES Padomes lēmuma jaunie noteikumi tiks publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Tā būs direktīva, kas stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas. Pēc tam dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai direktīvu transponētu – iestrādātu savos likumos.

Direktīvā dažādiem pasākumiem ir noteikti atšķirīgi transponēšanas termiņi:

  • aizliegumiem un marķēšanas prasībām jābūt īstenotām divu gadu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā;
  • līdz trīs litrus ietilpīgām pudelēm jākļūst par vienu veselu ar to korķīšiem un vāciņiem piecu gadu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā;
  • papildu pienākumiem attiecībā uz paplašinātu ražotāja atbildību atkarībā no izstrādājuma veida jābūt īstenotiem agrākais no 2023. gada 1. janvāra un vēlākais no 2024. gada 31. decembra.

Konteksts

Vienreizlietojamās plastmasas direktīva ir būtisks elements Ž. K. Junkera vadītās Komisijas rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku un daļa no ES Plastmasas stratēģijas – pasaulē visaptverošākās stratēģijas, kurā konkrētu materiālu dzīves cikla pieeja izmantota, lai apkarotu izšķērdīgu un kaitējošu piedrazošanu ar plastmasu un lai atbalstītu pārdomātu, inovatīvu un ilgtspējīgu plastmasas ražošanas nozari.

Direktīvā izmantotā pieeja līdzinās tai, kas lietota veiksmīgajā 2015. gada Plastmasas maisiņu direktīvā, kuras ietekmē strauji mainījās patērētāju uzvedība. Jauno pasākumu īstenošana nesīs ieguvumus gan videi, gan ekonomikai, piemēram:

  • novērsīs 3,4 miljonu tonnu CO2 ekvivalenta emisiju;
  • novērsīs kaitējumu videi, kurš citādi līdz 2030. gadam mums visiem izmaksātu jau 22 miljardus eiro;
  • saskaņā ar prognozēm patērētājiem aiztaupīs 6,5 miljardus eiro.

Plašāka informācija

Pielikums: Vienreizlietojamas plastmasas direktīva (kopsavilkums un galvenie rezultāti)

Paziņojums presei (2018. gada 19. decembris): Komisija atzinīgi vērtē tālejošo vienošanos par jauniem noteikumiem, kā samazināt jūras piedrazojumu

Faktu lapa par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem

Tiesībakta priekšlikums par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem

Jautājumi un atbildes: jauni ES noteikumi par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem

Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu: faktu lapas

Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu

Aprites ekonomikas pakete 

Komisija nāk klajā ar Aprites plastmasas aliansi

Kampaņa “Gatavi pārmaiņām?”

Vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi: jauni ES noteikumi pret jūras piedrazojumu IP-18-3927_LV.pdf - 62 KB Aprites ekonomika: lai samazinātu jūras piedrazojumu ar plastmasu, Komisijas ierosinātie jaunie noteikumi par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem tagad pieņemti Padomē IP-19-2631_LV.pdf - 62 KB

 


Plašāku materiālu un informāciju lūdzu skatīt šī paziņojuma presei angļu valodas versijā.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO