Кръгова икономика: Комисията приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата

Кръгова икономика: Комисията приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата

Днес Съветът на Европейския съюз прие амбициозните мерки, предложени от Комисията за борба с морските отпадъци, произхождащи от 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове, както и изоставени риболовни уреди и разградими при окисляване пластмаси.

21 май 2019, вторник

Правилата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовните уреди предвиждат да се прилагат различни мерки по отношение на различните продукти и поставят ЕС начело на глобалната борба с морските отпадъци. Когато има леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, пластмасовите изделия за еднократна употреба — например прибори за хранене, чинии или сламки — ще бъдат елиминирани от пазара. За други продукти целта е да се ограничи тяхната употреба чрез намаляване на потреблението им на национално равнище, да се въведат изисквания за проектирането и етикетирането, както и задължения производителите да управляват отпадъците и да почистват околната среда.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „В европейското общество нараства осъзнаването на спешната необходимост да направим всичко, за да спрем замърсяването на нашите океани с пластмасови отпадъци. Европейският съюз реагира на този ясен призив на гражданите ни. Предприехме амбициозни стъпки и въведохме конкретни мерки, за да намалим използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. Приетите днес нови правила ще ни помогнат да защитим здравето на хората и да опазим природната ни среда, като същевременно насърчаваме по-устойчиво производство и потребление. Всички ние можем да се гордеем, че Европа определя нови и амбициозни стандарти и по този начин проправя пътя за останалата част на света“.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, допълни: „В една модерна икономика трябва да намалим количеството на пластмасовите отпадъци и да гарантираме, че по-голямата част от използваните пластмаси се рециклира. По-иновативни и по-устойчиви начини на производство ще предоставят нови възможности за европейските предприятия, като увеличат конкурентоспособността им, растежа и създаването на работни места. След като новите правила бъдат въведени, те ще ни позволят не само да се борим със замърсяването с пластмасови отпадъци, но и да превърнем Европейския съюз в световен лидер в една по-устойчива политика в областта на пластмасите, като по този начин ще дадем тласък на кръговата ни икономика.“

По този повод комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заключи: „Пластмасовите сламки или вилици са малки предмети, но могат да причинят големи и дълготрайни вреди. Законодателството по отношение на пластмасите за еднократна употреба се отнася за 70 % от морските отпадъци и с него следва да се избегнат щети за околната среда, които в противен случай биха стрували 22 милиарда евро до 2030 г. ЕС бързо и ефективно постигна законодателен акт по предложение, представено от Комисията само преди една година. Като цяло това показва на какво е способно европейското законодателство — то отговаря на исканията на обществеността, е от полза за планетата и нейните жители и действително е най-прогресивно в света.“

Новите правила са пропорционални и така приспособени, че да се постигнат възможно най-добри резултати. Това означава, че за различните продукти ще се прилагат различни мерки. С новите правила ще се въведат:

  • забрана на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи на пазара, а именно: клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони, както и чаши, съдове за храни и напитки, изработени от експандиран полистирен, и всички изделия от разградими при окисляване пластмаси;
  • мерки за намаляване на потреблението на съдове за храни и чаши за напитки, изработени от пластмаси, и специалното обозначаване и етикетиране на определени продукти;
  • схеми за разширена отговорност на производителя, с които да се покриват разходите по почистване на отпадъците за продукти като филтри за тютюн и риболовни уреди;
  • целта за 90 % разделно събиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (до 2025 г. — 77 %) и изисквания за проектирането на продуктите, според които капачките трябва да са прикрепени към бутилките; както и целта от 2025 г. нататък в бутилките от РЕТ да има дял от 25 % рециклирана пластмаса и от 2030 г. нататък — във всички пластмасови бутилки дял от 30 % рециклирана пластмаса. 

Следващи стъпки

След днешното решение на Съвета актът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването. Държавите членки ще разполагат с две години, за да транспонират законодателството в националното си право.

За определени мерки директивата предвижда различни срокове за транспониране:

  • Забраните и задълженията за обозначаване трябва да се прилагат две години след влизането в сила.
  • 5 години след влизането в сила на директивата капачките и капаците на всички съдове за напитки с вместимост до три литра трябва да бъдат прикрепени към тях.
  • А допълнителните задължения в рамките на разширената отговорност на производителя трябва да се изпълняват в периода между януари 2023 г. и 31 декември 2024 г., в зависимост от продукта.

Контекст

Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба е съществен елемент от Плана за действие за кръговата икономика на Комисията „Юнкер“ и част от стратегията на ЕС за пластмасите — най-широкообхватната стратегия в света, при която се приема подход, основан на жизнения цикъл в зависимост от специфичните материали, за да се разреши проблемът с разточителната употреба на пластмаси и с вредните пластмасови отпадъци и да се подкрепи визията за интелигентен, иновативен и устойчив сектор на пластмасите.

Директивата следва подход, подобен на използвания при успешната Директива за пластмасовите торбички от 2015 г., която бързо доведе до промяна в навиците на потребителите. Изпълнението на новите мерки ще донесе както екологични, така и икономически ползи, като например:

  • предотвратяване на емисии от 3,4 млн. тона CO2 еквивалент;
  • предотвратяване на щети върху околната среда за 22 млрд. евро до 2030 г.;
  • спестяване на разходи за потребителите от около 6,5 млрд. евро.

За повече информация

Приложение: Директива за пластмасовите изделия за еднократна употреба (обобщение и основни резултати)

Съобщение за медиите (19 декември 2018 г.) Комисията приветства постигнатото амбициозно споразумение относно нови правила за намаляване на морските отпадъци

Информационен документ за пластмасовите изделия за еднократна употреба

Предложение за пластмасовите изделия за еднократна употреба

Въпроси и отговори: Нови правила на ЕС за пластмасовите изделия за еднократна употреба

Стратегия за пластмасите — информационни документи

Европейска стратегия за пластмасите

Пакет от мерки за кръговата икономика 

Комисията поставя началото на Алианс за кръгова употреба на пластмасите

Кампания „Бъди готов за промяна“

Пластмасови продукти за еднократна употреба: Нови правила на ЕС за намаляване на морските отпадъци IP-18-3927_BG.pdf - 80 KB Кръгова икономика: Комисията приветства окончателното приемане от Съвета на нови правила за пластмасовите изделия за еднократна употреба с цел намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата IP-19-2631_BG.pdf - 70 KB


За повече материали и информация, моля, посетете страницата с версията на английски език на това съобщение за медиите.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO