Obehové hospodárstvo: Komisia víta, že Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie, ktoré majú znížiť morský plastový odpad

Obehové hospodárstvo: Komisia víta, že Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie, ktoré majú znížiť morský plastový odpad

Rada Európskej únie dnes prijala ambiciózne opatrenia navrhnuté Komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov.

Utorok, 21. mája 2019

Pravidlá týkajúce sa jednorazových plastových predmetov a rybárskeho výstroja prinášajú rôzne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na rôzne výrobky a ktoré EÚ stavajú do čela celosvetového boja proti morskému odpadu. Ak existujú ľahko dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov ako napr. príborov, tanierov a slamiek bude zakázaný. V prípade ostatných výrobkov sa dôraz kladie na obmedzenie ich používania prostredníctvom vnútroštátneho zníženia spotreby, na požiadavky na dizajn a označovanie a na povinnosti výrobcov v oblasti odpadového hospodárstva a odstraňovania odpadu.

Prvý podpredseda Komisie zodpovedný za udržateľný rozvoj Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „V európskej spoločnosti rastie pocit naliehavosti urobiť všetko preto, aby sme zabránili znečisťovaniu našich oceánov plastovým odpadom. Európska únia reaguje na túto jasnú výzvu našich občanov. Podnikli sme ambiciózne kroky zavedením konkrétnych opatrení na zníženie používania jednorazových plastov. Nové pravidlá, ktoré sme dnes prijali, nám umožňujú chrániť zdravie našich občanov a zachovať naše prírodné prostredie a zároveň podporovať udržateľnejší spôsob výroby a spotreby. Všetci môžeme byť hrdí na to, že Európa stanovuje nové a ambiciózne normy, čím pripravuje pôdu pre zvyšok sveta.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dodal: „V modernom hospodárstve musíme znížiť objem plastového odpadu a zabezpečiť čo najväčšiu recykláciu použitých plastov. Inovatívnejšie a udržateľnejšie spôsoby výroby prinesú nové príležitosti pre európske podniky, zvýšia ich konkurencieschopnosť, rast a vytváranie pracovných miest. Zavedením nových pravidiel sa bude riešiť nielen problém znečisťovania plastmi, ale Európska únia sa stane aj svetovým lídrom v udržateľnejšej politike plastového odpadu, čo podporí naše obehové hospodárstvo.“

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella zakončil: „Plastové slamky alebo vidličky sú malé predmety, ale môžu spôsobiť veľké a dlhodobé škodyPrávne predpisy v oblasti jednorazových plastov sa zamerajú na 70 percent predmetov morského odpadu, pričom sa predíde environmentálnej škode, ktorá by inak do roku 2030 stála 22 miliárd eur. EÚ reagovala rýchlo a účinne na návrh Komisie predložený len pred rokom. Celkovo je to najlepšia ukážka európskej legislatívy – reaguje na požiadavku ľudí, prináša úžitok planéte, ako aj jej obyvateľom a je skutočným príkladom pre svet.“

Nové pravidlá sú primerané a prispôsobené tak, aby priniesli čo najlepšie výsledky. Inými slovami, na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia. Novými pravidlami sa zavedú tieto opatrenia:

  • Zákaz vybraných jednorazových výrobkov z plastu, pre ktoré existujú na trhu alternatívy: vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá, paličky na balóny, ako aj poháre, nádoby na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu a všetky výrobky oxo-degradovateľných plastov.
  • Opatrenia na zníženie spotreby nádob na potraviny a pohárov na nápoje vyrobených z plastov a osobitné označovanie a etikety na určité výrobky.
  • Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov zahŕňajúce náklady na čistenie odpadu uplatňované na také výrobky ako tabakové filtre a rybársky výstroj.
  • 90 % cieľ triedeného zberu plastových fliaš do roku 2029 (77 % do roku 2025) a zavedenie dizajnových požiadaviek na pripojenie vrchnákov k fľašiam, ako aj cieľ začlenenia 25 % recyklovaných plastov do PET fliaš od roku 2025 a 30 % do všetkých plastových fliaš od roku 2030. 

Ďalšie kroky

Po dnešnom rozhodnutí Rady EÚ bude nasledovať uverejnenie textu v Úradnom vestníku Európskej únie. Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej uverejnení. Členské štáty budú mať potom dva roky na jej transpozíciu do svojich právnych predpisov.

Smernica obsahuje rôzne dátumy transpozície pre určité opatrenia:

  • Zákaz a povinnosti týkajúce sa označovania sa budú musieť zaviesť do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti.
  • Pripojené vrchnáky a viečka na všetkých nápojových nádobách do 3 litrov sa budú musieť zaviesť do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti smernice.
  • Dodatočné povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa budú musieť implementovať od januára 2023 do 31. decembra 2024 v závislosti od výrobku.

Súvislosti

Smernica o jednorazových plastových výrobkoch je základným prvkom akčného plánu pre obehové hospodárstvo, ktorý si vytýčila Junckerova Komisia, a je súčasťou stratégie EÚ pre plasty – najkomplexnejšej stratégie na svete, ktorá vychádza z materiálovo špecifickej koncepcie životného cyklu pri riešení problému nehospodárneho a škodlivého plastového odpadu a pri podporovaní vízie inteligentného, inovatívneho a udržateľného plastového priemyslu.

Smernica je postavená na podobnom princípe ako úspešná smernica o plastových taškách z roku 2015, ktorá viedla k rýchlej zmene správania spotrebiteľov. Po jej zavedení bude vďaka novým opatreniam možné dosiahnuť tak environmentálne, ako aj hospodárske ciele ako napr.:

  • Zníženie emisií o 3,4 milióna ton ekvivalentu CO2.
  • Zabránenie environmentálnym škodám, ktoré by do roku 2030 predstavovali náklady vo výške 22 miliárd eur.
  • Úspory pre spotrebiteľov v odhadovanej výške 6,5 miliardy eur.

Ďalšie informácie

Príloha: Smernica o jednorazových plastových výrobkoch (zhrnutie a hlavné výsledky)

Tlačová správa (19. decembra 2018): Komisia víta ambicióznu dohodu o nových pravidlách znižovania odpadu v moriach

Informačný prehľad o jednorazových plastoch

Návrh týkajúci sa jednorazových plastov

Otázky a odpovede: Nové pravidlá EÚ pre plasty na jednorazové použitie

Informačné prehľady o stratégii pre plasty

Európska stratégia pre plasty

Balík o obehovom hospodárstve 

Komisia iniciuje vznik združenia pre recykláciu plastov

Kampaň „Buď pripravený na zmenu“

Jednorazové plasty: nové pravidlá EÚ na obmedzenie morského odpadu IP-18-3927_SK.pdf - 76 KB Obehové hospodárstvo: Komisia víta, že Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie, ktoré majú znížiť morský plastový odpad IP-19-2631_SK.pdf - 63 KB

 


Ďalšie materiály a informácie nájdete v anglickom znení tejto tlačovej správy.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO