Kiertotalous: Komissio on tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyy lopullisesti kertakäyttöisiä muoveja koskevat uudet säännöt merien roskaantumisen vähentämiseksi

Kiertotalous: Komissio on tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyy lopullisesti kertakäyttöisiä muoveja koskevat uudet säännöt merien roskaantumisen vähentämiseksi

EU:n neuvosto hyväksyi tänään komission ehdottamat kunnianhimoiset toimenpiteet, joilla torjutaan merien roskaantumista. Nämä toimenpiteet koskevat 10 kertakäyttöistä muovituotetta, joita eniten löydetään eurooppalaisilta rannoilta, sekä hylättyjä kalastusvälineitä ja oxo-hajoavasta muovista valmistettuja tuotteita.

Tiistaina 21. toukokuuta 2019

Kertakäyttöisiä muovituotteita ja kalastusvälineitä koskevat säännöt sisältävät erilaisia toimenpiteitä erilaisille tuotteille ja tekevät EU:sta edelläkävijän globaalissa taistelussa merien roskaantumista vastaan. Tapauksissa, joissa on helposti käytettävissä kohtuuhintaisia vaihtoehtoisia tuotteita, kertakäyttöisten muovituotteiden saattaminen markkinoille kielletään. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi aterimet, lautaset ja pillit. Muiden tuotteiden osalta keskiössä ovat kulutuksen vähentäminen jäsenvaltioissa, suunnittelua ja merkintöjä koskevat vaatimukset sekä tuottajille asetettavat jätehuoltoon ja roskien siivoamiseen liittyvät velvoitteet.

Kestävästä kehityksestä vastaava komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermanstotesi seuraavaa: ”Euroopassa katsotaan yhä enemmän, että on kiireesti tehtävä kaikki mahdollinen merien roskaantumisen pysäyttämiseksi. Euroopan unioni vastaa nyt kansalaisten selkeään vaatimukseen. Olemme toteuttaneet kunnianhimoisia toimia ottamalla käyttöön konkreettisia toimenpiteitä kertakäyttöisten muovituotteiden käytön vähentämiseksi. Tänään hyväksytyillä uusilla säännöillä suojellaan kansalaisten terveyttä ja luonnollista ympäristöä ja edistetään samalla kestävää tuotantoa ja kulutusta. Voimme kaikki olla ylpeitä siitä, että EU asettaa uudet ja kunnianhimoiset normit ja pohjustaa siten koko maailman toimia.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen lisäsi: ”Modernissa taloudessa on vähennettävä muovijätteen määrää ja varmistettava, että suurin osa käytetystä muovista kierrätetään. Aiempaa innovatiivisemmat ja kestävämmät tuotantotavat voivat luoda uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja parantaa kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä. Kun uudet säännöt pannaan täytäntöön, niillä ei ainoastaan puututa muovijätteeseen vaan tehdään Euroopan unionista maailman johtava toimija kestävämmässä muovipolitiikassa, mikä edistää siirtymistä kiertotalouteen.”

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi puolestaan seuraavaa: ”Muovipillit ja -haarukat ovat pieniä tavaroita mutta voivat saada aikaan suuria ja pitkäaikaisia haittoja. Kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan lainsäädännön odotetaan kohdistuvan 70 prosenttiin meriin joutuvista roskista. Näin vältetään ympäristövahingot, joista aiheutuisi 22 miljardin euron kustannukset vuoteen 2030 mennessä. EU on käsitellyt nopeasti ja tehokkaasti ehdotuksen, jonka komissio esitti vain vähän yli vuosi sitten. Kaiken kaikkiaan tämä on EU:n lainsäädäntöä parhaimmillaan. Sillä vastataan kansalaisten vaatimuksiin, siitä on etua maapallolle ja sen asukkaille ja sillä aidosti johdetaan maailmanlaajuisia toimia.”

Uudet säännöt ovat oikeasuhteisia ja räätälöityjä siten, että niillä saadaan parhaat tulokset. Tämä tarkoittaa sitä, että eri tuotteisiin sovelletaan erilaisia toimenpiteitä. Uusilla säännöillä

  • kielletään tietyt kertakäyttöiset muovituotteet, joille on markkinoilla olemassa vaihtoehtoja: muoviset vanupuikot, aterimet, lautaset, pillit, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret, paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvike- ja juomapakkaukset sekä kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet
  • pyritään eri toimenpitein vähentämään muovista valmistettujen elintarvikepakkausten ja juomakuppien kulutusta, sekä otetaan käyttöön erityismerkinnät ja varoituslipukkeet tiettyjä tuotteita varten
  • otetaan käyttöön laajennetun tuottajavastuun järjestelmät, jotka kattavat roskien siivoamiskustannukset ja joita sovelletaan esimerkiksi tupakantumppeihin ja kalastusvälineisiin
  • asetetaan muovipullojen 90 prosentin erilliskeräystavoite määräaikana vuosi 2029 (77 prosenttia viimeistään vuonna 2025), otetaan käyttöön korkkien kiinnittämistä pulloihin koskevat suunnitteluvaatimukset sekä asetetaan tavoitteeksi sisällyttää 25 prosenttia kierrätettyä muovia PET-pulloihin vuodesta 2025 alkaen ja 30 prosenttia kierrätettyä muovia kaikkiin muovipulloihin vuodesta 2030 alkaen. 

Seuraavat vaiheet

EU:n neuvoston tänään tekemän hyväksymispäätöksen jälkeen tekstit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta. Jäsenvaltioilla on tämän jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivissä on eri määräajat toimenpiteiden täytäntöönpanemiselle:

  • Kiellot ja markkinointivelvoitteet on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa voimaantulosta.
  • Korkkien ja kansien on pysyttävä kiinnitettyinä pakkaukseen kaikissa enintään kolmen litran juomapakkauksissa viimeistään viiden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta.
  • Laajennettua tuottajavastuuta koskevat lisävelvoitteet on tuotteesta riippuen pantava täytäntöön tammikuun 2023 ja 31. joulukuuta 2024 välisenä aikana.

Tausta

Kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva direktiivi on keskeinen osa Junckerin komission kiertotaloutta koskevaa toimintasuunnitelmaa ja osa EU:n muovistrategiaa. Viimeksi mainittu on maailman kattavin strategia, jolla otetaan käyttöön materiaalikohtainen elinkaariajattelu ja puututaan siten muovin tuhlaukseen ja haitalliseen muovijätteeseen. Lisäksi sillä tuetaan visiota älykkäästä, innovatiivisesta ja kestävästä teollisuudesta.

Direktiivissä noudatetaan samankaltaista lähestymistapaa kuin vuoden 2015 muovikassidirektiivissä, jolla on onnistuneesti saatu aikaan nopea muutos kuluttajien käyttäytymisessä. Kun uudet toimet pannaan täytäntöön, niistä on sekä ympäristöön liittyviä että taloudellisia hyötyjä. Niillä voidaan esimerkiksi

  • välttää päästöt, jotka vastaavat 3,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia
  • välttää ympäristövahingot, joista aiheutuvat kustannukset olisivat noin 22 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä
  • saada aikaan kuluttajille arviolta 6,5 miljardin säästöt.

Lisätietoja

Liite: kertakäyttöisiä tuotteita koskeva direktiivi (tiivistelmä ja keskeiset tulokset)

Lehdistötiedote 19. joulukuuta 2018: Komissio on tyytyväinen sopimukseen uusista kunnianhimoisista säännöistä merten roskaantumisen vähentämiseksi

Kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva tiedote

Kertakäyttöiset muovituotteet

Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n uudet kertakäyttöistä muovia koskevat säännöt

Muovistrategiaa koskevat tietosivut

EU:n muovistrategia

Kiertotalouspaketti 

Komissio käynnistää Circular Plastics Alliance -foorumin

Be Ready to Change -kampanja

Kertakäyttöiset muovituotteet: Uusilla EU:n säännöillä vähennetään merten roskaantumista IP-18-3927_FI.pdf - 69 KB Kiertotalous: Komissio on tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyy lopullisesti kertakäyttöisiä muoveja koskevat uudet säännöt merien roskaantumisen vähentämiseksi IP-19-2631_FI.pdf - 60 KB

 


Lisäaineistoa ja -tietoja saat tämän lehdistötiedotteen englanninkielisestä versiosta.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO