Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven

Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven

Europeiska unionens råd antog i dag de ambitiösa åtgärder som EU-kommissionen föreslagit för att ta itu med problemen med marint skräp. Reglerna inriktas på de tio plastartiklar för engångsbruk som oftast flyter upp på europeiska stränder, övergivna fiskeredskap och plaster som kan brytas ned genom oxidation.

Tisdag 21 maj 2019

Reglerna om plast för engångsbruk och fiskeredskap innehåller olika bestämmelser för olika produkter och innebär att EU ställer sig i främsta ledet i den globala kampen mot plastskräp i haven. Om det finns lättillgängliga alternativ till överkomliga priser kommer plastartiklar för engångsbruk som bestick, tallrikar och sugrör att förbjudas på marknaden. För andra produkter inriktas åtgärderna på att begränsa användningen inom de enskilda EU-länderna, på design- och märkningskrav och på avfallshanterings- och saneringskrav för producenter.

– I Europa ökar nu medborgarnas medvetenhet om att vi snabbt måste göra allt som krävs för att stoppa plastföroreningarna i haven, säger EU-kommissionens vice ordförande FransTimmermans, som ansvarar för hållbar utveckling. EU hörsammar medborgarnas tydliga vilja. Vi har därför varit ambitiösa och vidtagit konkreta åtgärder för att minska användningen av engångsplast. De nya regler som antas idag kommer att hjälpa oss att skydda folkhälsan, bevara miljön och samtidigt främja hållbar produktion och konsumtion. Vi kan alla känna stolthet nu när EU har fastställt nya och ambitiösa normer och på så vis visar vägen framåt för resten av världen.

– I vår moderna ekonomi är det nödvändigt att minska mängden plastavfall och se till att vi återvinner huvuddelen av den plast som används, säger EU-kommissionens vice ordförande JyrkiKatainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Mer innovativa och hållbara produktionsmetoder kommer att skapa nya möjligheter för de europeiska företagen, öka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt och sysselsättning. När de nya reglerna genomförs kommer de inte bara att innebära att vi tar itu med plastföroreningarna utan också att EU blir världsledande i en mer hållbar plastpolitik, vilket också kommer att främja den cirkulära ekonomin.

– Sugrör och plastgafflar kan förefalla obetydliga, men de kan orsaka stora och långvariga skador, säger EU-kommissionären med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske, Karmenu Vella. Lagstiftningen om plastartiklar för engångsbruk kommer att omfatta 70 procent av de artiklar som skräpar ned haven. Detta kommer att förhindra miljöskador som annars skulle uppgå till en kostnad av 22 miljarder euro 2030. EU har handlat snabbt och effektivt baserat på ett förslag som EU-kommissionen lade fram för bara ett år sedan. Detta är EU-lagstiftning när den är som bäst, dvs. den är ett svar på vad som efterfrågas av medborgarna, den innebär åtgärder som är gynnsamma för både vår planet och människorna som bebor den och den visar vägen framåt.

De nya reglerna är proportionella och utformade för att ge bästa resultat. Det innebär att olika åtgärder kommer att tillämpas på olika produkter. Genom de nya reglerna kommer följande att införas:

  • Ett förbud mot utvalda plastartiklar för engångsbruk för vilka det finns alternativ på marknaden, som bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare och ballongpinnar i plast samt livsmedelsförpackningar och dryckesbehållare, inbegripet muggar, tillverkade av expanderad polystyren och alla produkter framställda av plast som kan brytas ned genom oxidation.
  • Åtgärder för att minska förbrukningen av livsmedelsbehållare och muggar av plast och särskild märkning av vissa produkter.
  • System för utökat producentansvar som täcker kostnaderna för att sanera skräp kommer att tillämpas på produkter som tobaksfilter och fiskeredskap.
  • Ett separat insamlingsmål på 90 % för plastflaskor till 2029 (77 % senast 2025) och krav på att det utformas flaskor med fastsittande kork, samt målet att PET-flaskor ska innehålla 25 % återvunnen plast från 2025 och att alla plastflaskor ska innehålla 30 % återvunnen plast från och med 2030. 

Nästa steg

Till följd av det beslut som Europeiska unionens råd har fattat idag kommer texterna att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Direktivet träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts. Medlemsstaterna har därefter två år på sig att införliva lagstiftningen med nationell lagstiftning.

Några åtgärder har andra införlivandedatum:

  • Förbuden och märkningskraven ska genomföras två år efter ikraftträdandet.
  • Fastsittande korkar och lock ska finnas på alla dryckesbehållare upp till tre liter inom fem år efter det att direktivet träder i kraft.
  • Tilläggskraven för utökat producentansvar ska genomföras i olika steg mellan januari 2023 och den 31 december 2024, beroende på vilken produkt det rör sig om.

Bakgrund

Direktivet om plast för engångsbruk är ett viktigt led i kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin och en del av EU:s plaststrategi, som är den mest omfattande strategin i världen. Den är materialspecifik och livscykelinriktad och ska bekämpa slöseri och skadligt plastavfall och stödja visionen om en smart, innovativ och hållbar plastindustri.

Direktivet bygger på en strategi som är av samma slag den som användes för 2015 års framgångsrika direktiv om plastkassar, som snabbt gav goda resultat i konsumentledet. De nya åtgärderna kommer att medföra fördelar både för ekonomin och miljön, genom att de till exempel

  • förebygger utsläpp av 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter,
  • förebygger miljöskador som skulle kosta motsvarande 22 miljarder euro fram till 2030, och
  • sparar uppskattningsvis 6,5 miljarder euro åt konsumenterna.

Mer information

Bilaga: Direktivet om plast för engångsbruk (sammanfattning och viktigaste resultat)

Pressmeddelande av den 19 december 2018: Kommissionen välkomnar ambitiöst avtal om nya regler för att minska skräp i havet

Faktablad om plast för engångsbruk

Förslag om plast för engångsbruk:

Frågor och svar: Nya EU-regler om plast för engångsbruk

Plaststrategin – faktablad

EU:s plaststrategi:

Paketet om cirkulär ekonomi 

Kommissionen lanserar en allians för cirkulär plast

Kampanjen Redo för förändring

Plast för engångsbruk: Nya EU-regler för att minska skräp i havet IP-18-3927_SV.pdf - 61 KB Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen välkomnar att rådet nu slutgiltigt har antagit nya regler avseende plastartiklar för engångsbruk i syfte att minska plastskräpet i haven IP-19-2631_SV.pdf - 59 KB

 


För mer material och information, besök den engelska versionen av detta pressmeddelande.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO