Ringmajandus: komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis lõplikult vastu uued eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta eesmärgiga vähendada plastist mereprügi

Ringmajandus: komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis lõplikult vastu uued eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta eesmärgiga vähendada plastist mereprügi

Euroopa Liidu Nõukogu võttis täna vastu komisjoni esitatud ulatuslikud meetmed, et vähendada mereprügi, mille allikaks on kümme Euroopa randadelt enim leitavat ühekordselt kasutatavat plasttoodet, samuti mahajäetud kalapüügivahendid ja hapniku toimel lagunev plast.

Teisipäev, 21, mai 2019

Ühekordselt kasutatavaid plasttooteid ja kalapüügivahendeid käsitlevad eeskirjad näevad eri toodete suhtes ette eri meetmed ning seavad ELi esirinda üleilmses võitluses mereprügiga. Kui alternatiivid on kergesti kättesaadavad ja taskukohased, keelatakse lasta turule ühekordseid plasttooteid, näiteks söögiriistu, taldrikuid ja joogikõrsi. Muude toodete puhul keskendutakse nende kasutamise piiramisele riiklikul tasandil, disaini- ja märgistusnõuetele ning tootjate jäätmehalduse ja -koristuse nõuetele.

Säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans sõnas: „Euroopa ühiskonnas on tunda järjest kasvavat vajadust teha kõik meist olenev, et peatada ookeanide reostumine plastiga. Euroopa Liit vastab oma kodanike sellekohasele selgele üleskutsele. Me oleme astunud ulatuslikke samme, kehtestades konkreetsed meetmed ühekordselt kasutatavate plasttoodete kasutamise vähendamiseks. Täna vastu võetud uued eeskirjad aitavad meil kaitsta inimeste tervist ja looduskeskkonda ning soodustades ühtlasi kestlikumat tootmist ja tarbimist. Võime olla uhked, sest Euroopa kehtestab uued ja ulatuslikud standardid, olles eeskujuks ülejäänud maailmale.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen lisas: „Tänapäevases majanduses peame vähendama plastprügi kogust ja tagama suurema osa kasutatud plasti ringlussevõtmise. Uuenduslikumad ja kestlikumad tootmisviisid toovad kaasa uusi võimalusi Euroopa ettevõtjatele, suurendades nende konkurentsivõimet, kasvu ja töökohtade loomise võimet. Kui uusi eeskirju hakatakse rakendama, ei võidelda sellega üksnes plastprügi vastu. Nendega saab Euroopa Liidust üleilmne liider kestlikuma plastipoliitika valdkonnas, mis aitab kaasa meie ringmajandusele.“

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella märkis kokkuvõtlikult: „Plastist joogikõrred või kahvlid on pisikesed, kuid võivad teha suurt ja kauakestvat kahjuÜhekordselt kasutatavaid plasttooteid käsitlevate õigusnormidega vähendatakse toodete kasutamist, mis moodustavad mereprügi koosseisust 70 %. Nii välditakse keskkonnakahju, mis 2030. aastaks läheks maksma 22 miljardit eurot. EL on kiiresti ja tõhusalt teinud teoks ettepaneku, mille komisjon esitas vaid aasta tagasi. Kokkuvõttes on tegemist Euroopa õigusloomega selle parimal kujul – vastab rahva nõudmistele, on kasulik nii planeedile kui ka selle elanikele ning on maailmas tõepoolest esirinnas.“

Uued eeskirjad on proportsionaalsed ja oludele vastavad, et nendega saavutataks parimaid tulemusi. See tähendab eri meetmete kohaldamist eri toodete suhtes. Uute eeskirjadega:

  • on keelatud teatavad ühekordselt kasutatavad plasttooted, mille puhul on turul olemas alternatiivid: plastist vatitikud, söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja -segamispulgad, õhupallivarred, samuti vahtpolüstüreenist valmistatud topsid, toidu- ja joogipakendid ning kõik hapniku toimel lagunevast plastist valmistatud tooted;
  • võetakse kasutusele meetmed, mille eesmärk on vähendada plastist toidukarpide ja joogitopside tarbimist, ning teatavate toodete erimärgistus ja -tähistus;
  • võetakse kasutusele laiendatud tootjavastutuse süsteemid, millega kaetakse prügi koristamisega seotud kulud ja mida kohaldatakse selliste toodete suhtes nagu filtriga tubakatooted ja kalapüügivahendid;
  • seatakse 2029. aastaks eesmärk koguda 90 % plastpudelitest eraldi (2025. aastaks 77 %) ning tootedisainiga seotud nõue kinnitada kork pudeli külge, samuti eesmärk kasutada alates 2025. aastast polüetüleentereftalaatpudelites ringlussevõetud plasti 25 % ulatuse ning alates 2030. aastast kõigis plastpudelites 30 % ulatuses. 

Edasised sammud

Euroopa Liidu Nõukogu tänasele otsusele järgneb tekstide avaldamine Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega õigusakti ülevõtmiseks oma siseriiklikku õigusesse.

Teatavate meetmete jaoks on direktiivis kehtestatud erinevad ülevõtmise tähtpäevad:

  • keelde ja märgistamiskohustust tuleb hakata kohaldama kaks aastat pärast jõustumist;
  • kõigi kuni kolmeliitriste joogipakendite varustamiseks nende külge kinnitatavate korkide ja kaantega on aega 5 aastat pärast direktiivi jõustumist;
  • täiendavaid kohustusi seoses laiendatud tootjavastutusega tuleb olenevalt tootest hakata rakendama ajavahemikus 2023. aasta jaanuarist 2024. aasta 31. detsembrini.

Taustteave

Ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiiv on Junckeri komisjoni ringmajanduse tegevuskavaoluline element ning osa ELi plastistrateegiast, mis on maailma kõige terviklikum strateegia, milles kasutatakse raiskava ja kahjustava plastprügi probleemi lahendamiseks ning aruka, uuendusliku ja kestliku plastitööstuse visiooni toetamiseks materjalipõhisest olelusringist lähtuvat lähenemisviisi.

Direktiiviga järgitakse sarnast lähenemisviisi, nagu 2015. aasta eduka plastkandekottide direktiivi puhul, mis tõi kaasa kiire muutuse tarbijate käitumises. Uued meetmed toovad nende rakendamise korral kasu nii keskkonnale kui ka majandusele. Need võimaldavad näiteks:

  • vältida heidet suurusjärgus 3,4 miljonit CO2-ekvivalenttonni;
  • vältida keskkonnakahju, millega seotud kulud ulatuksid 2030. aastaks 22 miljardi euroni;
  • säästa tarbijatel hinnanguliselt 6,5 miljardit eurot.

Lisateave

Lisa: Ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiiv (kokkuvõte ja peamised tulemused)

Pressiteade (19. detsember 2018): komisjon tervitab ambitsioonikat kokkulepet võtta vastu uued eeskirjad mereprügi vähendamiseks

Ühekordselt kasutatavate plasttoodete teabeleht

Ühekordselt kasutatavaid plasttooteid käsitlev ettepanek

Küsimused ja vastused: uued ELi eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta

Plastistrateegia teabelehed

Euroopa plastistrateegia

Ringmajanduse pakett 

Komisjon paneb aluse plasti ringlussevõtu liidule (Circular Plastics Alliance)

Kampaania „Ole valmis muutuma“

Ühekordselt kasutatavad plasttooted: ELi uued eeskirjad mereprügi vähendamiseks IP-18-3927_ET.pdf - 69 KB Ringmajandus: komisjon väljendab heameelt selle üle, et nõukogu võttis lõplikult vastu uued eeskirjad ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta eesmärgiga vähendada plastist mereprügi IP-19-2631_ET.pdf - 60 KB

 


Lisamaterjale ja -teavet leiate käesoleva pressiteate ingliskeelsest versioonist.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO