Den cirkulære økonomi: Kommissionen glæder sig over Rådets endelige vedtagelse af nye regler for engangsplast, der skal nedbringe mængden af plastaffald i havet

Den cirkulære økonomi: Kommissionen glæder sig over Rådets endelige vedtagelse af nye regler for engangsplast, der skal nedbringe mængden af plastaffald i havet

Rådet for Den Europæiske Union vedtog i dag de ambitiøse foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået med henblik på at tackle affald i havet fra de 10 engangsplastprodukter, der oftest findes på europæiske strande, samt efterladte fiskeredskaber og oxo-nedbrydeligt plast.

Tirsdag den 21. maj 2019

Reglerne for engangsplastprodukter og fiskeredskaber omfatter forskellige foranstaltninger for forskellige produkter og sætter EU i spidsen for den globale kamp mod havaffald. I de tilfælde, hvor der findes lettilgængelige og økonomisk overkommelige alternativer, vil engangsplastprodukter såsom bestik, tallerkener og sugerør blive forbudt på markedet. For andre produkter fokuseres der på at begrænse anvendelsen af dem gennem en nedbringelse af forbruget på nationalt plan, konstruktions- og mærkningskrav samt affaldshåndterings-/oprydningsforpligtelser for producenter.

Frans Timmermans, første næstformand for Kommissionen med ansvar for bæredygtig udvikling, udtaler: "Der er i det europæiske samfund en stigende erkendelse af, at det haster med at tage de nødvendige skridt for at standse plastforureningen i vores have. Den Europæiske Union reagerer på denne klare opfordring fra vores borgere. Vi har taget ambitiøse skridt ved at indføre konkrete foranstaltninger til at reducere brugen af engangsplast. De nye regler, der vedtages i dag, vil hjælpe os med at beskytte vores befolknings sundhed, værne om vores naturlige miljø og samtidig fremme en mere bæredygtig produktion og et mere bæredygtigt forbrug. Vi kan alle sammen være stolte over, at Europa sætter nye og ambitiøse standarder og baner vejen for resten af verden."

Jyrki Katainen, næstformand for Kommissionen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, tilføjer: "I den moderne økonomi er vi nødt til at reducere mængden af plastaffald og sikre, at vi genvinder det meste af den plast, der anvendes. Mere innovative og bæredygtige produktionsmetoder vil give nye muligheder for europæiske virksomheder, hvilket vil øge deres konkurrenceevne og skabe vækst og beskæftigelse. Når de nye regler er gennemført, vil de ikke blot reducere plastforurening, men også gøre EU til verdensleder i en mere bæredygtig politik for plast og dermed fremme vores cirkulære økonomi."

Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler til sidst: "Sugerør og gafler af plast er ganske vist små genstande, men de kan forårsage store, langvarige skader.Lovgivningen om engangsplast vil kunne reducere mængden af havaffald med 70 % og dermed undgå miljøskader, som ellers ville koste 22 mia. EUR frem til 2030. EU har hurtigt og effektivt konkretiseret et forslag, som Kommissionen fremlagde for bare et år siden. Alt i alt er den et stjerneeksempel på EU-lovgivning — et svar på den folkelige efterspørgsel til gavn for vores planet og dens indbyggere samt et forbillede for verden."

De nye regler står i et rimeligt forhold til målet og er tilpasset for at opnå de bedste resultater. Det betyder, at forskellige foranstaltninger vil blive brugt på forskellige produkter. Med de nye regler indføres der:

  • Et forbud mod udvalgte engangsprodukter af plast, for hvilke der findes alternativer på markedet: vatpinde, bestik, tallerkener, sugerør, omrøringspinde, stænger til balloner, kopper, føde- og drikkevarebeholdere af ekspanderet polystyren og alle produkter fremstillet af oxo-nedbrydeligt plast.
  • Foranstaltninger til at mindske forbruget af beholdere til fødevarer og bægre til drikkevarer af plast samt særlig mærkning og etikettering af visse produkter.
  • Ordninger for udvidet producentansvar, der dækker omkostningerne til fjernelse af affald, og som skal anvendes på produkter som f.eks. tobaksfiltre og fiskeredskaber.
  • Et særskilt indsamlingsmål for plastflasker på 90 % senest i 2029 (77 % i 2025), designkrav om at fasthægte kapsler til deres flasker og et mål om at integrere 25 % af det genvundne plast i PET-flasker fra 2025 og 30 % i alle plastflasker fra og med 2030. 

Næste skridt

Efter Rådet for Den Europæiske Union træffer sin afgørelse i dag, offentliggøres teksterne i Den Europæiske Unions TidendeDirektivet træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. Medlemsstaterne har derefter to år til at gennemføre EU-lovgivningen i deres nationale lovgivning.

Direktivet har forskellige gennemførelsesdatoer for visse foranstaltninger:

  • Forbuddene og mærkningsforpligtelserne skal være gennemført senest to år efter ikrafttrædelsen.
  • 5 år efter direktivets ikrafttrædelse skal beholdere på op til 3 liter være forsynet med fasthægtede låg.
  • De yderligere forpligtelser i forbindelse med udvidet producentansvar skal gennemføres mellem januar 2023 og den 31. december 2024, afhængigt af produktet.

Baggrund

Direktivet om engangsplast er et centralt element i Juncker-Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi og er en del af EU's plaststrategi — den mest omfattende strategi i verden, der anvender en materialespecifik tilgang til produkters livscyklus for at håndtere spild og skadeligt plastaffald samt støtte visionen om en intelligent, innovativ og bæredygtig plastindustri.

Direktivet følger en strategi, som kan sammenlignes med det vellykkede direktiv om plasticposer fra 2015, der hurtigt ændrede forbrugernes adfærd. Når først de nye foranstaltninger er gennemført, vil de skabe både miljømæssige og økonomiske fordele, som f.eks. at:

  • hindre udledningen af 3,4 mio. ton CO2-ækvivalenter
  • hindre miljøskader, som ville koste omkring 22 mia. EUR frem til 2030, og
  • give forbrugerne en forventet besparelse på 6,5 mia. EUR.

Yderligere oplysninger

Bilag: Direktivet om engangsplast (resumé og vigtigste resultater)

Pressemeddelelse af 19. december 2018: Kommissionen glæder sig over den ambitiøse aftale om nye regler til at nedbringe omfanget af havaffald

Faktablad om engangsplast

Forslaget om engangsplast

Spørgsmål og svar: Nye EU-regler for engangsplast

Faktaark om plaststrategien

Den europæiske plaststrategi

Pakken om cirkulær økonomi 

Kommissionen lancerer "Circular Plastics Alliance"

Kampagnen 'Vær klar til forandring'

Engangsplast: Nye EU-regler til mindskelse af havaffald IP-18-3927_DA.pdf - 74 KB Den cirkulære økonomi: Kommissionen glæder sig over Rådets endelige vedtagelse af nye regler for engangsplast, der skal nedbringe mængden af plastaffald i havet IP-19-2631_DA.pdf - 64 KB

 


For flere materialer og oplysninger henvises til den engelske udgave af denne pressemeddelelse.

 

Enrico BRIVIO Spokesperson European Commission
Ana CRESPO PARRONDO